Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pamata datu sagatavošana:

 • Modulis Personāls - Iestatījumi - Darbinieku grupas - aizpilda, ja grāmatojot algu summas, jāizdala uz dažādiem izmaksu kontiem (atšķirīgi no noklusējuma kontiem);
 • Modulis Personāls - Iestatījumi - Laika klases - jāsagatavo visas nepieciešamās laika klases, piemēram, 8h darba laikam, 4h - pusslodzes darba laikam;
 • Modulis Personāls - Iestatījumi - Nodokļu grupas - jāpārliecinās, ka ir savadītas visas nepieciešamās nodokļu grupas, kas tiek pielietotas uzņēmumā;
  • (warning) Jāpārliecinās, ka ir nodefinēti EDS eksporta kodi, lai darbinieks nonāktu DDZ atskaitē.
 • Modulis Personāls - Reģistrti - Departamenti - jāsagatavo departamentu ieraksti;
 • Modulis Personāls - Reģistrti - Amati - jāsagatavo amatu ieraksti;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Algu grāmatiņas informācija - jāieimportē Algu grāmatiņu informācija no EDS;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Sākuma summas - jāievada sākuma summas, ja pirms sistēmas izmantošanas, algas ir rēķinātas citā sistēmā;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Valsts brīvdienas - jābūt savadītām svētku dienām;
  • Valsts kodam jāsakrīt ar Valsts kodu Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju, lai tās tiktu ņemtas vērā;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Pārnestās darba dienas - jābūt ievadītām pārnestajām dienām;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Operāciju tipu kontējumi - jānosaka konti, kuras summas (Operāciju tipu vērtības) uz kuriem kontiem jāgrāmato (noklusējuma konti);
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Likmes - jāsavada visas nepieciešamās stundas likmes (ja strādā pēc stundu uzskaites) un nodokļu % likmes pa nodokļu grupām (ja nepieciešams);
  • Nodokļu % aizpilda, ja tas pēc likumdošanas mainās, nākamajā brīvajā ieraksta rindā.
 • Modulis Algas - Reģistri - Darbinieki - jābūt savadītiem visiem aktuālajiem darbiniekiem.
  • Svarīgi (warning) - Personas kods, Nodokļu grupa, Banka un bankas konts, e-pasta adrese, Objekts, Radinieki (ja ir apgādājamas personas);
 • Modulis Algas - Reģistri - Līgumi (Latvija) - jābūt savadītiem līgumiem.
  • Svarīgi (warning) - Objekts, Sākuma datums, Beigu datums (ja ir zināms), Stundas likme (ja strādā pēc stundu uzskaites), Līgumalga, Laika klase (ja atšķiras no galvenās 8H), Atvaļinājuma sāk.saldo dat. un Atvaļ.sāk.saldo dienas (ja pirms sistēmas izmantošanas, algas ir rēķinātas citā sistēmā), Līguma izmaiņas (ja mainās Stundas likme vai Līgumalga no sākotnēji norādītās līgumā), Aprēķina formula (ja atšķiras no noklusējuma formulas), Algas konts (ja atšķiras no noklusējuma formulas).

Ikmēneša izmaiņas:

 • Modulis Algas - Iestatījumi - Algu grāmatiņas informācija - jāieimportē Algu grāmatiņu informācija no EDS;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Darbinieki - Parametri - Radinieki - ja mainās apgādājamo datumi un/vai veidi;
 • Modulis Algas - Iestatījumi - Darbinieki - Parametri - Atvieglojumi/Ieturējumi - ja ir invalīda atvieglojumi vai citas piemērojamas konstantas summas uz ilgāku laika periodu (piemaksas, atvilkumi, ieturējumi);
 • Modulis Algas - Reģistri - Līgumi - jāievada jauns līgums, ja darbinieks tiek pieņemts darbā;
  • Ja ir izmaiņas, t.i., darbinieks tiek atbrīvots vai mainās līgumalga un/vai stundu likme, vai kāds cits līguma parametrs, tad jāveido ir Līgumu izmaiņas ieraksts;
 • Modulis Algas - Reģistri - Kavējumi - jāievada tekošā mēneša un/vai visi zināmie prombūtnes ieraksti, piemēram, atvaļinājums, slimības lapa, utt;
  • Atvaļinājuma ievadi jāsāk no Personāls - Reģistri - Rīkojumi, lai rīkojuma informācija tiktu atspoguļota Personīgajā kontā;
 • Modulis Algas - Reģistri - Piemaksas - jāievada tekošā mēneša Avansi, tad Darbības un veidot Algu maksājumu (maksājumu var eksportēt uz banku);
 • Modulis Algas - Reģistri - Piemaksas - jāievada tekošā mēneša Piemaksas, Atvilkumi u.c. korekcijas, kas ietekmē algu aprēķinu;
 • Modulis Algas - Reģistri - Laika tabulas - ievada laika tabulu ierakstu (warning) tikai tiem darbiniekiem, kuri strādā pēc stundu uzskaites un likmes.

Algu aprēķins:

 • Modulis Algas - Apkalpošana - Apēķināt algu - norādam konkrēto mēnesi - OK
  • Ja jāpārēķina jau izveidoti aprēķini, tad atzīmēt ķeksis - Ignorēt iepriekšējos aprēķinus.

Algu aprēķina pārbaude:

 • Modulis Algas - Atskaites - Algu aprēķini - nodefinējot:
  • Periods: mēnesis;
  • Apēķinu formula: ALG_SAR vai cita (pēc nepieciešamības);
  • Var paņemt atskaiti Detalizēti (radiopoga), tad no tās varēs ieiet katrā aprēķinā.

Algu aprēķinu grāmatošana:

 • Modulis Algas - Apkalpošana - Veidot grāmatojumus - nodefinējot:
  • Periods: mēnesis;
  • Datums: mēneša pēdējā diena;
  • Komentārs: Darba alga 202G-MM.

Algu gāmatojuma pārbaude:

 • Modulis Finanses - Reģistri - Grāmatojumi - atrodam attiecīgo grāmatojumu ar nosaukumu "Darba alga 202G-MM". Atveram to, pamainam nosaukumu - Saglabāt.
  • Ja saglabājot nav neviens kļūdas paziņojums, tad ir pareizo tipu objekti nokļuvuši pie katra Objektu kontroles konta (pēc Finanses - Iestatījumi - Objektu tipu kontrole);
 • Modulis - Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats - nodefinējot:
  • Periods: mēnesis
  • Algu grāmatojuma konti - OK
  • šo atskaiti salīdzinam ar:
   • Modulis - Algas - Atskaites - Algu aprēķini - nodefinējot:
    • Periods: mēnesis
    • Atskaites formula: AKTSAL (atskaite formulu Kontējumu salīdzināšanai)

Algu maksājuma izveide:

 • Modulis - Algas - Apkalpošana - Veidot izmaksas - norādam konkrēto mēnesi - OK;
 • Modulis - Algas - Reģistri - Algu maksājumi - atrodam Algu maksājumu ar šodienas datumu. Atveram to un nomainam komantēru uz Darba alga 202G-MM un pārbaudam summas;
  • Ķeksis - Izmaksāt, Grāmatot - OK. Darbības - Atvērt grāmatojumu - pārbaudam summu.
 • Algas - Rutīnas - Eksporti - Maksājumu uzdevumu eksports - nodefinējot:
  • Periods: šodiena(maksājuma datums)
  • Statuss: Visus
  • Saglabājam failu, ko importējam bankā.

Algu atskaites uz EDS:

 • Modulis - Algas - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums - nodefinējot:
  • Periods: mēnesis
  • Formulas kods: DDZ - OK -
   • Saglabājam failu .xml formātā
 • Modulis - Algas - Rutīnas - Eksports - Paziņojums par FP izmaksātam summām - nodefinējot:

Periods: mēnesis

VAIPeriods: gads
 • Eksporta formula: IINpaz
 • Tikai atbrīvotos 
 • Eksporta formula: IINpaz
 • Bez atbrīvotajiem (par gadu)
 • No labels