Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Automātiskā grāmatošanas funkcija tiek piesaistīta rēķinu un norēķinu veikšanai, precīzai finansu sadalei pa kontiem. Tā atrodāsatrodas:
Modulī Finanses – Iestatījumi – Autogrāmatojumi

...

Lai veidotu Automātisko grāmatojumu, tam jāpiešķir lietotāja izvēlēts kods, kurš turpmāk tiks lietots, lai grāmatojumu izveidošanā pievienotu attiecīgo grāmatojumu.
Autogrāmatojuma Nosaukumā var īsumā aprakstīt Autogrāmatojuma būtību, naudas sadali pa kontiem.
Atķeksējot „Nemainīt kred. un deb.” liks automātiskajam grāmatojumam nemēģināt pārveidot maksājumus par kredītiem
Konta kolonna norāda kuros kontos jāveic automātiskā grāmatojuma izveidotās iemaksasautomātiskais grāmatojums. Ievadot izsaukuma zīmi „!” kā konta numuru, tiks izmantots noklusētais konta numurspirms autogrāmatojuma koda ievadītais konts.
Nosaukuma kolonnā var ierakstīt nosaukumus, kas vēlāk parādīsies grāmatojumā, ja lauki tiks atstāti tukši, tiks izmantots noklusētais apraksts.
Debeta un kredīta kolonnās jānorāda kā procentuāli tiks sadalīts kontu maksājums . Pēc noklusējuma, ja ir ievadīts tikai kredīta sadalījums, tad arī veidotie debeta grāmatojumi tiks pārvērsti kredītos, bet ievadītie kredīta rēķina tiks pārvērsti debeta maksājumos, ja nav norādīta atsevišķa kredītu sadale.sadalīta ievadītā summa.

Izveidotos automātiskos grāmatojumus var izmantot:
1. Jauna grāmatojuma veidošanai (Modulis Finanses – Grāmatojums)

...

Ierakstot Atutogrāmatojuma kodu konta nākamajā rindiņā pēc ievadīta konta un summas rindas, automātiski tiks pārrēķinātas debeta (kredīta summas), vadoties pēc autogrāmatojumā ierakstītās kontu sadales, atkarībā no izmantotā PVN koda.
2. Avansa norēķiniem (Modulis Avansa norēķini – Avansa norēķini)

...

Lai veiksmīgi aprēķinātu kontu pārdali, nepieciešams veidot autogrāmatojuma ierakstu pēc katra veiktā katras veiktās ieraksta matricās, ja autogrāmatojumā ierakstītā nodokļu pārdale speciāli nenorāda pārdali no diviem vai vairāk noklusējuma kontiemrindas matricās.


3. Ienākošajos rēķinos (Modulis Piegādātāji – Ienākošie Rēķini)Pēc

rēķina pamatinformācijas aizpildīšanas (piegādātājs, nummurs, kopējā summa) tiks automātiski aprēķināts PVN ieraksts un matricā, ierakstot konta numuru, summas kolonnā piespiežot Enter taustiņu iespējams automātiski ielasīt summu pirms nodokļu ietveršanasIenākošā rēķina galveni aizpilda kā parasti, ievada KOPĀ, aprēķinās PVN;
Matricā pirmajā rindā ievada kontu, summu bez  PVN.

Ievadot konta rindiņā automātiskā grāmatojuma kodu, tiks pārrēķināta iepriekšējā Summa un piedāvāts jauns Aprēķinātais PVN

...

Lai apstrādātu jauno informāciju laukā PVN logā (augšā, kreisajā pusē) nepieciešams ievadīt jauno Aprēķināto lauka Aprēķinātais PVN summu, kas redzams loga apakšējā labajā stūrī

...

  1. Pārrēķināt nodokļu neaplikto Summu (izvēloties izdzēšot Summu un piespiežot Enter atkārtoti);
  2. Izveidojot jaunu rindu, kurā atsevišķi uzrādītos atlikums.pie Enter nospiešanas ievietojas starpības summa - šajā rindā jāizmanto bez PVN kods;

Automātisko grāmatojumu iespējams piesaistīt arī kontam (Modulis Finanses - Konti) ; automātiski kontam norādot, ka ienākošā naudas summa būtu jāpārveido pēc grāmatojuma uzstādijumiem.

 

// Iepriekšējais ieraksts

...