Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lai veiksmīgi uzsāktu datu ievadi HansaWorld sistēmā jaunā finansu gadā, jānodefinē:

 1. Finanses (Sistēma) - Iestatījumi - Finanšu gadi - jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga. (warning) pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam mainīt;
 2. Katrā modulī izmantojamo reģistru numuru sērijas - Iestatījumi - Numuru serijas, piemēram:
  Realizācijas - iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini;
 3. Svētku dienas Latvijas valstī:
  Algas (Sistēma) - Iestatījumi - Valsts brīvdienas - papildinat jau izveidoto Latvijas valsts svētku dienu kartiņu (ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt);
 4. Pārnestās darba dienas:
  Algas - Iestatījumi - Pārnestās darba dienas;
 5. Atskaišu periodi:
  Sistēma - Iestatījumi - Atskaišu periodi;

Ja mainās likumdošana attiecībā uz HansaWorld izmantotiem iestatījumiem, zemāk saraksts, kuros iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus:

...

In order to successfully start the data entry in HansaWorld in new fiscal year, please define :

 1. Nominal Ledger - Settings - Fiscal Years - define the current year in the same format as previous years. (warning) Before saving double check carefully because it is not possible to change it afterwards;
 2. Relevant Number Series in each module - Settings - Number Series. For example:
  Sales Ledger - Settings - Number Series - Invoices;
 3. Bank Holidays:
  System - Settings - Bank Holidays - add extra holidays in the already existing record (it is recommended to add new rows at the top of the record for the holidays in the current year, so it is easier to search); 
 4. Reporting Periods:
  System - Settings - Reporting Periods;

If there are changes in legislation related to the HansaWorld settings:

 1. VAT Rates - if VAT Rates are changed, it is recommended to create new rates.