Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Modulis - Algas - Apkalpošana - Veidot izmaksas - Periods: mēnesis - OK
  • Modulis - Algas - Reģistri - Algu maksājumi - atrodam Algu maksājumu ar šodienas datumu, atveram, nomainam komantēru uz Darba alga 202G-MM un pārbaudam summas. Ķeksis - Izmaksāt, Grāmatot - OK. Darbības - Atvērt grāmatojumu - pārbaudam summu;
  • Algas - Rutīnas - Eksproti - Maksājumu uzdevumu eksports - Periods: šodiena(maksājuma datums) - Statuss: Visus - OK - saglabājam failu, ko importējam bankā.

Algu atskaites uz EDS:

  • Modulis - Algas - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums - Periods: mēnesis - Formulas kods: DDZ - OK - saglabājam "Nosaukums.xml"
  • Modulis - Algas - Rutīnas - Eksports - Paziņojums par FP izmaksātam summām - Periods: mēnesis - Eksporta formula: IINpaz - Tikai atbrīvotos vai  Periods: gads - Eksporta formula: IINpaz - bez atbrīvotajiem (par gadu);