Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

 1. kolonna - PVN kods – izdomāts 2 simbolu kods;
 2. kolonna – Neiesk.% - jāieraksta 21.00;
 3. kolonna – Iesk.% - jāieraksta koeficients  17.355371;

C sadaļā 6.kolonna „Apraksts" „Apraksts” -  jāieraksta komentārs;

Pārējās kolonnās attiecīgajos laukos jāievieto jaunizveidotie PVN konti 21% likmei (skat.jau iepriekš sagatavotos PVN kodus 22% likmei);

...

 • Realizācija/Sagatavošanas/Kontējumu sastādīšana realizācijai /sadaļa „Realiz."/ Vietējais PVN kods un ES PVN kods. Kā arī jānomaina Sadaļā „PVN un nod." PVN konti, ja esat izveidojuši jaunus;
 • Piegādātāji/Sagatavošanas/Kontējumu sastādīšana piegādātājiem/ sadaļa „PVN"„PVN”/ Vietējais PVN kods, PVN kods ES, kā arī PVN konti, ja esat izveidojuši jaunus;
 • Realizācija vai Piegādātāji/ Kontakti/ sadaļa „Komp."/ Real PVN kods un Pieg.PVN kods, ja ir piesaistīti;
 • Realizācija/Artikuli/ Sadaļa „Konti" „Konti” jānomaina PVN kodi un konti (ja ir);
 • Realizācija/Artikulu grupas/ Sadaļa „Konti" „Konti” jānomaina PVN kodi un konti (ja ir);
 • Modulis/Piegādātāji/Sagatavošana/ PVN konti – jānomaina, ja izveidoti jauni konti precēm no ES (PVN deklarācijas pielikuma II sadaļai);
 • Modulis/ Piegādātāji/ Sagatavošana/ Ienākošo rēķinu ievadīšana – PVN% jāsamaina koeficients no  18.03278 (22%) uz 17.35537 (21%), lai ievadot jaunu Ienākošo rēķinu, automātiski no kopsummas tiktu izrēķināta PVN summa;
 • Jāizvērtē citu reģistru ieraksti (piemēram Līgumi, Piedāvājumi);