Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Numbered Headings
start-numbering-ath2

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Servisa līmeņa noteikumi

Servisa līmenis

 1. Klients, noslēdzot līgumu ar Izpildītāju, izvēlas vēlamo Servisa līmeni (citur tekstā SL).
 2. SL Maksa tiek noteikta kā daļa no kopējās Klienta sistēmas abonēšanas maksas, kas tiek aprēķināta kā HansaWorld licences kā arī Izpildītāja risinājumu abonēšanas maksu pilna summa bez atlaidēm (citur tekstā HansaWorld Abonēšanas Maksa)
 3. Izpildītājam ir tiesības pārskatīt SL Maksu reizi mēnesī, atbilstoši izmaiņām Klienta HansaWorld licenču konfigurācijā vai Izpildītāja risinājumu konfigurācijā
 4. Servisa līmenis nosaka Klientam šādas tiesības un pienākumus:
  • Tiesības iegūt SL Atlaidi no perioda Pakalpojuma rēķina tādā apmērā, kas izteikts kā daļa no SL Maksas periodā.
  • Tiesības reizi kalendārajā gadā iegūt bezmaksas Sistēmas lietošanas efektivitātes novērtējumu, ja tāds noteikts SL.
  • Tiesības pieprasīt Izpildītāja reakciju uz pieprasījumiem, kas izveidoti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, SL paredzētā Reakcijas laika ietvaros.
  • Tiesības telefoniski sazināties ar Izpildītāja pārstāvjiem SL noteiktajā Atbalsta darba laikā.
  • Tiesības saņemt pakalpojumus par pakalpojumu cenu lapā noteikto samazināto pakalpojumu cenu.
  • Tiesības uz stundu garu bezmaksas statusa tikšanos reizi SL periodā, ja to paredz klienta SL
  • Pienākumu veikt atbilstošās SL Maksas apmaksu, kas izteikta kā daļa no Klienta aktuālās HansaWorld Abonēšanas Maksas.
 5. Izpildītājs piedāvā šādus Servisa līmeņus:

  Servisa līmenis

  Starta

  Pamata

  Standarta

  Biznesa

  SL Maksas apjoms

  0%

  10%

  20%

  60%

  SL Minimālā maksa mēnesī0 EUR10 EUR30 EUR100 EUR

  SL Atlaides apjoms

  0%

  0%

  50%

  60%

  Konsultāciju likme

  Standarta

  Samazināta

  Samazināta

  Samazināta

  Atbalsta darba laiks

  darba dienās 9:00 - 17:00

  darba dienās 9:00 - 17:00

  darba dienās 8:00 - 18:00

  visās dienās 8:00 - 20:00

  Reakcijas laiks

  2 darba dienas jeb 16 darba stundas

  1 darba diena jeb 8 darba stundas

  4 darba stundas

  2 darba stundas

  Bezmaksas statusa tikšanāsNav iekļautsNav iekļautsIekļautsIekļauts

  Bezmaksas sistēmas lietošanas efektivitātes novērtējums

  Nav iekļauts

  Iekļauts

  Iekļauts

  Iekļauts


 6. Darba diena atbilst Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam darba dienu kalendāram

Reakcijas laiks

 1. Reakcijas laiks ir atkarīgs no SL Atbalsta darba laika.
 2. Reakcijas laiks tiek uzskaitīts tikai tad, kad JIRA Uzdevuma atbildīgā persona ir kāds no Izpildītāja pārstāvjiem
 3. Rekacijas laika uzskaite tiek atsākta no sākuma katru reizi, kad tas tiek piešķirts no Klienta Izpildītājam.
 4. Uzdevuma novērtējuma aprēķināšanas un risināšanas laikā kā arī laikā, kamēr nav saņemta pieprasītā priekšapmaksa, reakcijas laika uzskate tiek apstādināta.

Pakalpojuma apraksts

 1. Par konsultāciju pakalpojumu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas konsultācijas par programmatūru, tās pielāgošanu, sistēmas attīstību un citiem jautājumiem pēc Klienta ieskatiem.

Statusa tikšanās

 1. Ja SL līmenis to paredz, tad gan klientam, gan konsultantam ir tiesības pieteikt statusa tikšanos, lai tajā pārrunātu pašreizējo situāciju ar sistēmu, atvērtos uzdevumus, plānotos uzdevumus un citus aktuālus jautājumus
 2. Ja klients vai konsultants nevar vienoties par tikšanās laiku, tad tā tiek atlikta uz nākamo SL periodu

Konsultāciju pakalpojuma pieteikšanas, apjoma noteikšanas un risināšanas noteikumi

Klienta pārstāvji

 1. Pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz Klienta pieprasījumu (citur tekstā Uzdevums), kas tiek izveidots pieprasījumu vadības sistēmā (citur tekstā JIRA).
 2. Pieprasījumu iesniegt var jebkurš Klienta pārstāvis.
 3. Klienta pienākums ir iespēju robežās nodrošināt pēc iespējas mazāku Klienta pārstāvju skaitu, lai samazinātu atkārtotu pakalpojumu sniegšanu iespēju.
 4. Klienta pienākums ir noteikt vienu vai vairākus Klienta atbildīgos pārstāvjus, kam ir pilnvaras pieņemt lēmumu par Uzdevuma nepieciešamību, piedāvātā risinājuma atbilstību, risinājuma pieņemšanu un pakalpojumu budžetu.
 5. Klienta atbildīgie pārstāvji tiek reģistrēti tam paredzētos JIRA Uzdevumos (tips Project manager, statuss Active).
 6. Klientam ir tiesības atcelt esošos Klienta atbildīgos pārstāvjus (statuss Closed).
 7. Klienta pienākums ir uzraudzīt JIRA savu Klienta atbildīgo pārstāvju statusu un tiesības pārstāvēt Klientu.

Uzdevuma izveide

 1. Uzdevums var tikt izveidots šādos veidos:
  • Klienta pārstāvis, kam jau ir JIRA lietotājs, izveido JIRA Uzdevumu Klienta konta vietnē services.burti.lv;
  • Klienta pārstāvis atsūta e-pastu uz support@burti.lv, kas automātiski izveido JIRA Uzdevumu;
  • Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido JIRA Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.
 2. Lai Izpildītājs varētu pieņemt Uzdevumu, jābūt zināmiem vismaz šādiem Uzdevuma parametriem:
  • Klienta pārstāvja vārds un uzvārds
  • Klienta nosaukums
  • HansaWorld vai Izpildītāja produkta nosaukums
  • Uzdevuma uzņēmums gadījumā, ja Klients lieto HansaWorld vairākos uzņēmumos
  • Saprotams Uzdevuma apraksts
 3. Gadījumā, ja šī informācija nav norādīta, tad Izpildītājs patur tiesības Uzdevumu nepieņemt izpildei. Tas tiks piešķirts Klientam vai Klienta pārstāvim, kas iesniedzis Uzdevumu, nepieciešamās informācijas precizēšanai.
 4. Ja Klienta pārstāvim nav JIRA lietotāja, tas tiks izveidots automātiski vai manuāli, par to paziņojot uz norādīto Klienta pārstāvja e-pastu.
 5. Uzdevumam tiek piekārtots unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos.
 6. Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss Waiting for support vai Open un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim.
 7. Klienta atbildīgā pārstāvja pienākums ir regulāri veikt Klienta pārstāvju pieteikto Uzdevumu izpēti JIRA un jautājumu vai pretenziju gadījumā to nekavējoties apspriest ar Izpildītāju.

Uzdevuma risināšanas laika novērtēšana

 1. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz minimālo laika uzskaites Soli, tiek risināti bez papildu saskaņošanas ar Klientu. Solis tiek noteikts 30min apmērā.
 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto Soli, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim, izmantojot pieprasījumu apstrādes sistēmu JIRA (statuss Estimated).
 3. Novērtējums nav uzskatāms par fiksētu darba apjoma novērtējumu un var mainīties darba gaitā objektīvu iemeslu dēļ.
 4. Gadījumā, ja šīs izmaiņas pārsniedz 10% no Klienta apstiprinātā Novērtējuma, Izpildītāja pārstāvis par to savlaicīgi informē Klientu.

Novērtējuma apstiprināšana

 1. Klienta atbildīgā pārstāvja pienākums ir 14 dienu laikā Novērtējumu un Izpildes termiņu apstiprināt (statuss Estimate Accepted) vai noraidīt (statuss Closed, risinājums Won't fix).
 2. Ja 10 dienu laikā no Novērtējuma iesniegšanas datuma Novērtējums netiek apstiprināts, Klientam par to tiek nosūtīts automātisks atgādinājums JIRA.
 3. Ja līdz noteiktajam laikam Novērtējums netiek apstiprināts, tas tiek automātiski noraidīts (statuss Closed, risinājums Won't fix) ar iespēju to atkal atvērt (statuss Open, piešķirts Izpildītājam).
 4. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai noteiktajā Izpildes termiņā.
 5. Ja Klientam ir iebildumi par plānoto Uzdevuma Izpildes termiņu, tad, Pusēm vienojoties, tiek panākta vienošanās par Pusēm pieņemamo laiku. Ja vienošanās netiek panākta, Uzdevums tiek slēgts (statuss Closed, risinājums Won't fix).

Uzdevuma risināšana un nodošana

 1. Uzdevuma izpildes gaitā (statuss In Progress vai Wating for support) radušos papildu jautājumu gadījumā izpilde var tikt apturēta (atbildīgais tiek nomainīts uz Klienta pārstāvi), kamēr tiek saņemta nepieciešamā papildinformācija (atbildīgais tiek nomainīts uz Izpildītāja pārstāvi). Šādā gadījumā var tikt ietekmēts noteiktais Uzdevuma izpildes termiņš.
 2. Ja Uzdevums ir saistīts ar koda izmaiņām, tas pēc izmaiņu sagatavošanas tiek piešķirts programmētājam (statuss Ready for code review), kas pārbauda koda atbilstību Uzdevumam un kvalitātes vadlīnijām (statuss Code review).
 3. Pēc Uzdevuma izpildes risinājums tiek nodots iekšējai kvalitātes pārbaudei (statuss Ready for testing) un tiek veikta testēšana Izpildītāja vai Klienta testa sistēmā (statuss Testing).
 4. Ja kods vai risinājums neatbilst nepieciešamajam, tas tiek atgriezts identificēto nepilnību novēršanai (statuss Reopened).
 5. Uzdevuma izpildes gadījumā tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei (statuss User acceptance).
 6. Līdz ar uzdevuma risinājuma nodošanu Izpildītājs to izvieto uz testa servera, ja tāds Izpildītājam ir pieejams, vai nodod citādi, piemēram, instrukciju un/vai izejas koda veidā.

Uzdevuma akceptēšana

 1. Klienta uzdevums ir 5 dienu laikā pārbaudīt Uzdevuma risinājumu un apmierinoša rezultāta gadījumā to akceptēt (statuss Ready for Deploy).
 2. Ja pārbaudes laikā rodas jautājumi par to, kā to darīt vai par risinājuma detaļām, Klients atgriež uzdevumu Izpildītājam ar konkrētiem jautājumiem.
 3. Ja pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības ar visu nepieciešamo informāciju kā ekrāna šāviņi, video ieraksti, datu piemēri un atkārtoti atver uzdevumu (statuss Reopened), piešķirot to Izpildītājam.
 4. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu (statuss Auto Accepted).

Uzdevumu izvietošana Sistēmas Darba vidē

 1. Akceptētos un Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (statuss Ready to deploy) un piešķir Izpildītājam.
 2. Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed) un piešķir tos Klienta pārstāvim.
 3. Klienta pārstāvis pēc pārliecināšanās par Uzdevuma risinājuma izvietošanas korektumu tos aizver (statuss Closed) 30 dienu laikā pēc izvietošanas Darba vidē.
 4. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un aizvērtu (statuss Closed).
 5. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības ar visu nepieciešamo informāciju kā ekrāna šāviņi, video ieraksti, datu piemēri un atkārtoti atver uzdevumu (statuss Reopened), piešķirot to Izpildītājam.

Norēķinu kārtība

 1. Izpildītājs izraksta Pakalpojumu rēķinu mēneša sākumā par iepriekšējā mēnesī akceptētajiem darbiem.
 2. Izpildītājs var izrakstīt Pakalpojumu rēķinu arī citā laikā, ja Puses tā vienojas.
 3. Izpildītājs var izrakstīt Priekšapmaksas rēķinu par 50% vai mazāk procentu no kopējā Uzdevuma Novērtējuma. Šādā gadījumā darbs netiek uzsākts līdz Priekšapmaksas rēķina apmaksai. Pēc Priekšapmaksas rēķina apmaksas datuma noskaidrošanas Klientam var tikt piedāvāts jauns Uzdevuma izpildes termiņš.
 4. Ja Pakalpojuma rēķins iekļauj Uzdevumus, par kuriem ir apmaksāts Priekšapmaksas rēķins, visa vai daļa priekšapmaksas tiks atņemta no Pakalpojuma rēķina summas.
 5. Ja Pakalpojuma rēķinam ir atlikusi apmaksājamā summa un klienta Servisa līmenis paredz SL Atlaidi pakalpojumiem, tad tā tiek piešķirta atlikušajai Pakalpojuma rēķina summai.
 6. SL Atlaides summa naudā tiek aperēķināta kā Servisa līmenim noteiktais SL Atlaides procentuālais apjoms no periodā apmaksātās SL Maksas.
 7. SL Atlaide var tikt piešķirta vairākiem Pakalpojumu rēķiniem līdz ir izmantota konkrētā perioda kopējā SL Atlaides summa.
 8. SL Atlaides nesummējas un netiek pārnestas uz nākamajiem periodiem.

HansaWorld Mākoņpakalpojumu (cloud services) noteikumi

Mākoņapakalpojuma apjoms

 1. Mākoņpakalpojumi šo noteikumu izpratnē ietver koplietota vai izdalīta virtuālā servera vietas, HansaWorld servera darbības, monitorēšanas un rezerves kopiju veikšanas nodrošināšana.
 2. Izpildītājs un Klients vienojas par Klienta HansaWorld sistēmas (citur tekstā Sistēma) vajadzībām atbilstošu Mākoņpakalpojumu apjomu jeb jaudu.
 3. Saskaņā ar Pušu vienošanos Klienta Sistēma var tikt izvietota gan uz izdalītiem, gan komplietotiem resursiem.
 4. Koplietotu resursu gadījumā Klienta Sistēmas veiktspēju var ietekmēt citu šo resursu lietojošo Sistēmu darbība.
 5. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs var mainīt (pārvietot no koplietojama resursa uz izdalītu vai palielināt izdalītā resursa jaudu) Sistēmas mitināšanas resursa veidu.
 6. Klienta atbildīgais pārstāvis, izveidojot atbilstošu JIRA Uzdevumu, var lūgt mainīt Sistēmas mitināšanas resursu veidu vai apjomu. Izmaiņas tiek veiktas pēc tam, kad izmaiņas ir saskaņotas ar Izpildītāju un pēc Pušu vienošanās.
 7. Izpildītājs apņemas nodrošināt Sistēmas darbībai nepieciešamo resursu darbību un pieslēgumu Internetam.
 8. Pirms pieteikt Mākoņpakalpojuma pieejamības problēmu, Klienta pārstāvja pienākums ir pārliecināties par pietiekamu pieslēgumu Internetam.

Mākoņpakalpojuma nodrošināšana

 1. Izpildītājs pieslēdz Klienta izvēlēto Mākoņpakalpojumu pēc rēķina apmaksas par pakalpojumu pirmo periodu.
 2. Izpildītājam ir tiesības atslēgt piekļuvi Mākoņpakalpojumam, ja Klients kavē rēķina apmaksu ilgāk par 10 dienām.
 3. Ja Piekļuves atslēgšanas gadījumā Klients veic samaksu pilnā apmērā 5 dienu laikā, tad Izpildītājs atjauno darbību bez papildu maksas 2 darba dienu laikā.
 4. Ja maksājums netiek veikts 5 dienu laikā no Piekļuves atslēgšanas brīža, tad Izpildītājam ir tiesības atslēgt Mākoņpakalpojumu, negarantējot izmitināto Klienta datu saglabāšanu.
 5. Ja pēc saistību izpildes Klients vēlas atjaunot Mākoņpakalpojumu, Izpildītājs to veic par papildus pieslēgšanas samaksu 5 darba dienu laikā pēc pakalpojumu un pieslēgšanas maksas apmaksas.

Sistēmas darbības monitorings

 1. Izpildītājs veic dažādu Sistēmas darbības parametru monitoringu (piemēram, procesora vai atmiņas noslodzi, atmiņas vietas pieejamību u.c.) pēc saviem ieskatiem.
 2. Problēmu gadījumā vai preventīvi Izpildītājs patstāvīgi vai, nepiešamības gadījumā saskaņojot ar Klientu, veic nepieciešamās darbības, lai normalizētu Sistēmas darbību.
 3. Iespēju robežās Izpildītājs cenšas veikt darbības ar Sistēmas resursiem tā, lai netraucētu Klienta darbu.
 4. Sistēmas vai tās mitināšanas resursa apstāšanās gadījumā Izpildītājs apņemas prioritizēt Sistēmas darbības atjaunošanai nepieciešamo darbību veikšanu.
 5. Pārējie ar mitināšanu saistītie Uzdevumi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo Servisa līmeni.

Rezerves kopijas

 1. Izpildītājs monitorē rezerves kopiju veidošanos tehniski nodalītā glabātuvē, taču nepārbauda to pilnīgumu un saturu.
 2. Izpildītājs iespēju robežās nodrošina Klienta pieeju pēdējo 30 dienu datu bāzes teksta kopiju pēc atbilstoša Klienta atbildīgā pārstāvja pieprasījuma.

Datu izmantošanas un aizsardzības noteikumi

Datu apstrādes pamatnoteikumi

 1. Klients izmantojot Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus, pēc sava ieskata var apstrādāt identificētu vai identificējamu fizisko personu datus (citur tekstā Personas dati). Attiecībā uz Personas datiem Klients ir datu pārzinis, kurš nosaka Personas datu apstrādes mērķi, nolūku, kā arī to vai Izpildītājam (izveidotajiem sistēmas lietotājiem priekš tā darbiniekiem) ir piešķirta piekļuve Personas datiem (Klientam arī nosakot, kādām apstrādes darbībām, kādiem datu veidiem un datu subjektu kategorijām tiek piešķirta piekļuve).
 2. Gadījumā, ja Izpildītājam nav piešķirta piekļuve Personas datiem, tad Izpildītājs nodrošina nolīgto Pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot attiecīgos tehniskos un informācijas tehnoloģiju resursus, bet nepiekļūstot un neapstrādājot Klientam pieejamos Personas datus.
 3. Bez Klienta akcepta, kas izteikts rakstveidā vai JIRA, Izpildītājam nav piekļuves tiesību datiem, kas iekļauti Klienta Sistēmā vai izmantotajās datu bāzēs.
 4. Gadījumā, ja Klients ir piešķīris Izpildītājam piekļuvi datiem, Izpildītājs to izmanto noteiktajiem mērķiem (Sistēmas uzturēšanai, Uzdevumu izpildei, servisu un pakalpojumu nodrošināšanai un uzlabošanai), kā arī Izpildītājs šādā gadījumā uzskatāms par datu apstrādātāju. Pakalpojumu sniegšanas noteikumu 4.2.nodaļa attiecināma uz Izpildītāju, ja tas uzskatāms par Personas datu apstrādātāju, saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.
 5. Klients apņemas iepriekš informēt Izpildītāju, ja sniegto Pakalpojumu ietvaros tiek apstrādāti aizsargājami Personu dati, norādot vai apstrāde varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
 6. Klients apņemas, izmantojot Izpildītāja nodrošinātos servisus un Pakalpojumus, apstrādāt tikai tiesiski iegūtus datus un apstrādāt tos likumīgā veidā, t.sk., atbilstoši Vispārējā datu aizsardzības regulai, ja tā piemērojama. Izpildītājam ir tiesība prasīt apstiprinošu informāciju un dokumentus, kas pierāda šajā punktā noteikto Klienta pienākumu izpildi un Klients tādus apņemas nekavējoties pēc pieprasījuma iesniegt Izpildītājam.
 7. Klients apņemas Izpildītājam nenodot un nelikt apstrādāt Personas datus, kas nav ievākti tiesiski vai kuru apstrāde neatbilst mērķim, kas paziņots datu subjektam.
 8. Klients ir atbildīgs, lai viņa rīcībā nodotie piekļuves rekvizīti būtu konfidenciāli, tiktu veikti pasākumi pret datu un piekļuves rekvizītu neautorizētu izpaušanu un Klienta izveidotie lietotāji būtu apņēmušies ievērot konfidencialitāti un būtu pilnvaroti Klienta vārdā veikt darbības ar datiem Izpildītāja sniegto Pakalpojumu un servisu ietvaros.
 9. Pakalpojumu ietvaros notiekoša datu apstrāde (t.sk., automatizēta kārtošana, uzglabāšana u.c.), kura notiek ar Izpildītāja tehnoloģiskajiem resursiem vai ar Izpildītāja radīto vai uzturēto programmnodrošinājumu, bet kuras ietvaros Izpildītājs nevar piekļūt datiem un kur datu apstrādi iniciē un nosaka Klients, nerada Izpildītājam datu apstrādātāja statusu.
 10. Puses nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir apņēmušās rakstiski ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs pienākums ievērot konfidencialitāti.
 11. Katra Puse apņemas apmācīt savus darbiniekus par datu aizsardzības jautājumiem attiecībā uz Klienta un Izpildītāja rīcībā esošajiem Personu datiem.
 12. Puses apņemas savā darbībā ievērot Vispārējā datu aizsardzības regulu un attiecināmos tiesību aktus, nodrošinot adekvātu Personu datu aizsardzību.

Pušu tiesības un pienākumi datu apstrādē

 1. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai sniedzot Pakalpojumus tehniskie un informācijas tehnoloģiju resursi atbilstu sagaidāmajām un adekvātām drošības prasībām un tiktu ievērota Vispārīgo datu aizsardzības regula, t.sk., lai aizsargātu Personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, vai nejaušas nozaudēšanas.
 2. Klients nodrošina, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka Personas datu apstrādē tiks ievērotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.
 3. Izpildītājs apņemas nepārveidot Personas datus, ja vien šādu uzdevumu nav devis Klients vai tā pilnvarota persona, vai tas neizriet no līguma. Ikvienai šādai Izpildītāja veiktai personas datu pārveidei ir jābūt Izpildītāja fiksētai.
 4. Izpildītājs līguma darbības laikā (vai īsāku laiku, ja to nosaka Izpildītāja datu apstrādes kārtība) uzglabā elektroniskos auditācijas pierakstus par visām Izpildītāja veiktajām Personas datu apstrādes darbībām ar Pakalpojuma ietvaros saņemtajiem datiem.
 5. Izpildītājs drīkst apstrādāt, tajā skaitā izmantot un kārtot Personas datus, tikai atbilstoši līgumā noteiktajam Personas datu apstrādes mērķim vai Klienta norādījumiem. Klienta norādījumi nav saistoši Izpildītājam, ja tie ir pretrunā ar līguma noteikumiem un Puses nav vienojušās par izmaiņām līgumā.
 6. Izpildītājs drīkst piesaistīt Pakalpojumu un servisu sniegšanā citus apstrādātājus, ja tiek nodrošināta datu konfidencialitāte, vai arī Izpildītāja sadarbības partneriem netiek nodrošināta piekļuve Klienta saglabātajiem Personas datiem. Klientam ir tiesība saņemt informāciju par Izpildītāja sadarbības partneriem, kam ir piekļuve Personas datiem Pakalpojumu sniegšanas ietvaros.
 7. Pusēm vienojoties, Klients var lūgt darīt pieejamu būtisko informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka Pakalpojumu sniegšanā Izpildītājs izpilda tiesību aktos paredzētās prasības, un lai ļautu Klientam veikt revīzijas un pārbaudes par Personas datu apstrādes drošību.
 8. Gadījumā, ja Klients uz sava rēķina veic datu apstrādes procesu revīziju, Izpildītājs saprātīgā termiņā sniedz skaidrojumus un informāciju par datu apstrādes procesiem.
 9. Izpildītājs nodrošina, lai Personas datiem un to aizsardzībā izmantojamiem tehniskiem resursiem piekļūtu tikai tam pilnvaroti Izpildītāja darbinieki.
 10. Izpildītājs neuzglabā iegūtos Personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams, ievērojot datu apstrādes tiesisko pamatu un apstrādes mērķi (nolūku).
 11. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, tiklīdz Pusei kļuvis zināms Personas datu aizsardzības pārkāpums (datu apstrādes incidents), paziņo par to otrai Pusei, ziņojumā iekļaujot šādu informāciju:
  1. datumu un laiku, kad noticis (konstatēts) pārkāpums;
  2. pārkāpuma aprakstu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo Personas datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo Personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu, iespējamās sekas;
  3. pasākumus, kas veikti pārkāpuma pārvaldīšanai (identificēšanai, novērtēšanai, samazināšanai, kontrolēšanai);
  4. atbildīgās personas kontaktinformācija.
 12. Ja Pusei kļuvis zināms Personas datu aizsardzības pārkāpums (datu apstrādes incidents), tā saglabā pieejamos pierādījumus un informāciju.
 13. Puses vienojas, ka, izbeidzot līgumu, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saistību pilnīgas izpildes izdzēš visus datus, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti un Izpildītāja leģitīmās intereses. Ja Pušu vienošanās to paredz, Izpildītājs atdod Klientam saņemtos Personas datus, dzēšot visas kopijas. Izpildītājam nav pienākums pēc līguma izbeigšanas saglabāt un turpmāk uzturēt saņemtos datus.

Pušu sadarbība datu subjektu tiesību nodrošināšanai

 1. Puses apņemas sadarboties, tajā skaitā, bet ne tikai, dokumentu sastādīšanā un iesniegšanā, saziņā ar citām personām (ieskaitot fiziskas un juridiskas personas, uzņēmumus, organizācijas un iestādes), lai veicinātu Personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesību ievērošanu.
 2. Puses savstarpēji informē viena otru, ja saņemts jebkāds juridiski saistošs pieprasījums izpaust Personas datus, kas tiek apstrādāti Pakalpojuma ietvaros vai datu subjekta pieprasījums saistībā ar Pakalpojuma ietvaros veikto datu apstrādi, ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 3. Klientam ir pienākums sniegt savlaicīgu atbildi uz datu subjektu pieprasījumiem, kas izteikti Klientam vai Izpildītājam, saistībā ar Pakalpojuma ietvaros veikto datu apstrādi. Šis Klienta pienākums neatņem Izpildītāja tiesības arī nepastarpināti atbildēt uz datu subjektu pieprasījumiem un veikt tiesību aktos noteiktās darbības.
 4. Izpildītājs apņemas pēc Klienta pieprasījuma sniegt Izpildītāja rīcībā esošo un nepieciešamo informāciju un palīdzību, lai Klients varētu izpildīt savu pienākumu, atbildot uz personas datu subjektu pieprasījumiem un Personas datu subjekta tiesību īstenošanu.
 5. Ņemot vērā Izpildītājam nodoto Personas datu apstrādes raksturu, Izpildītājs atbalsta Klientu: Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošanai uzraudzības iestādei; datu subjekta informēšanai par personas datu aizsardzības pārkāpumu; gadījumā, ja Klients saistībā ar Personas datu apstrādi apspriežas ar uzraudzības iestādi; vai Klients veic novērtējumu par to, kā plānotās apstrādes darbības ietekmēs Personas datu aizsardzību.
 6. Ņemot vērā nodoto datu apstrādes raksturu, Klients nepieciešamības gadījumā nekavējoties sniedz Izpildītājam informāciju un atbalstu, lai atbildētu uz datu subjektu pieprasījumiem un nodrošinātu datu subjektu tiesību ievērošanu.
 7. Izpildītāja veltītos laika un tehniskos resursus, sniedzot informāciju un atbalstu Klientam, kā arī apstrādājot datu subjektu pieprasījumus, apmaksā Klients kā Izpildītāja sniegtus Pakalpojumus, atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un Izpildītāja cenrādim.
 8. Klients apņemas sniegt Izpildītājam atbalstu novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanā un gadījumos, ja tiek izvērtēti datu drošības tehniskie un organizatoriskie pasākumi.
 9. Klients nekavējoties paziņo Izpildītājam, ja Klients uzskata Personas datu apstrādi Pakalpojuma ietvaros par nedrošu vai nepieļaujamu.
 10. Klientam ir pienākums savlaicīgi paziņot uzraudzības iestādei un nepieciešamības gadījumā arī datu subjektam par Personas datu aizsardzības pārkāpumu, ko atklājusi kāda no Pusēm Pakalpojuma sniegšanas ietvaros.
 11. Izpildītājs ir tiesīgs izsniegt Personas datus trešajām personām tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, iepriekš identificējot informācijas pieprasītāju un izvērtējot informācijas pieprasījuma tiesisko pamatu. Ja tiesību akti to atļauj, Izpildītājs informē Klientu par datu nodošanu.

...