Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Uzkrājumu grāmatojumu pārskats - šī atskaite parāda, kādi grāmatojumi teiks tiks veidoti no prognozēm par norādīto prognožu datumu (grāmatojumi, kuri vēl nav izveidoti, no prognožu rindām ar statusu Aktīvs);
  2. Uzkrājumu pārskats - šī atskaite uzrāda visu prognožu rindas par norādīto prognožu periodu, var uzlikt prognožu rindas līdz konkrētam datumam, var paņemt atsevišķi Realizācijas vai Piegādātāju moduļu prognožu rindas. Atskaiti var pieprasīt pēc Rēķina datuma vai tikai prognozes rindas norādītajā prognožu periodā; Atskaite ir gara, jo uzrāda visas prognožu rindas un to atlikumus.
  3. Prognožu žurnāls - ar šo atskaiti var atlasīt prognožu rindas, kuras ir vēl aktīvas vai jau nodotas, vai visu tipu rindas.

...