Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gada slēgšanu HansaWorld sistēmā būtu vēlams organizēt, veicot sekojošas darbības:

I. Pārbaudīt, vai sakrīt visu moduļu atlikumi (skat zemāk) ar Finansu kontu atlikumiem (Modulis Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats+periods+attiecīgais konts):

  • Avansu norēķini - Atskaites - Pārskats par AN personām;
  • Realizācija - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis Rādīt debitoru kontus;
  • Piegādātāji - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu žurnāls+datums+ķeksis Rādīt starpkontus;
  • Noliktava - Atskaites - Noliktavas atlikums;
  • Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite;

II. Ieņēmumu un izdevumu kontu slēgšana.
To ir iespēja automātiski veikt, izmantojot apkalpošanu 'Kontu saldo pārnešana’ (Modulis Finanses>>Rutīnas>>Apkalpošana>>Kontu saldo pārnešana).

...

    ** Ja vēlaties, lai varētu paņemt Peļņas vai Zaudējumu atskaiti par konkrēto gadu. gadu, tad 31.12.20XX grāmatojumi jāpārnes uz 30.12.20XX gadu un apkalpošana jāpalaiž par 31.12.20XX.


III. Ierakstu izveides/labošanas slēgšana HansaWorld sistēmā.

Kad gada periods ir noslēgts, HansaWorld sistēmā varam ierobežot datu izmaiņu veikšanu līdz konkrētam datumam:
Modulis Sistēma - Iestatījumi - Slēgšana:
Slēgšana > ieteicams izmantot gada slēgšanai, ieliekot Slēgt grāmatojumus līdz 31.12.20XX
Brīdinājumi > ieteicams izmantot mēneša slēgšanai, ieliekot Brīdināt pirms grāmatojumu veidošanas 31.XX.20XX (šis iestatījums ļaus veidot grāmatojumus, tikai pabrīdinās, ka periods slēgts)

...