Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vispārīgie noteikumi

1.SIA Burti (turpmāk – Burti) darbības mērķis ir sniegt pakalpojumus saistībā ar savu klientu biznesa vadības sistēmu darbību. Šajās sistēmās glabājas finanšu, fizisku personu un cita konfidenciāla informācija. Burti ciena Jūsu un Jūsu uzņēmuma privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Burti iegūst personas un citus konfidenciālus datus (turpmāk Datus), par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

2. Apstrādājot Datus Burti ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

3. Burti Privātuma politika attiecas uz ikvienu juridisko un fizisko personu, kuras Datus apstrādā Burti un tā ir attiecināma uz Datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita persona ir sniegusi Datus: Burti interneta vietnē, atbalsta dienesta sistēmā, papīra formātā, telefoniski vai nododot pieeju datiem pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamības gadījumā.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

Burti SIA
Reģ.Nr. 90001037264
Mazā Nometņu iela 34B iela, Rīga, LV-1002
tālrunis: 67808240
elektroniskā pasta adrese: info@burti.lv
tīmekļa vietnes adrese: www.burti.lv

6. Saziņai ar Burti datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: asp@burti.lv

Apstrādes nolūki, kam paredzēti Dati un Datu veidi

7. Burti apstrādā šādus Datus šādiem nolūkiem:

7.1. Personas vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt Burti - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

7.2. Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita nepieciešamā informācija (ieskaitot uzņēmuma finanšu, ražošanas vai cita konfidenciāla infromācija), kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi, lai Burti izpildītu savus pienākumus - konsultētu, atrisinātu incidentus, risinātu problēmas, veiktu uzlabojumus un sniegtu citus pakalpojumus Jūsu programmatūras un biznesa vadības sistēmu uzturēšanas jautājumos. Tas attiecas kā uz Datiem sūtītiem e-pastā uz Burti darbinieku pasta kastēm, gan Datiem, kas iesniegt atbalsta centra sistēmā, gan citādi (arī mutiski) sniegtiem datiem iepriekš minēto mērķu sasniegšanā.

7.3. Personas vārds, uzvārds, e-pasts, amats, kontaktinformācija, kas sniegta izrādot interesi par kādu no mūsu produktiem vai pakalpojumiem Burti tīmekļa vietnēs vai sociālo tīklu lapās.

Apstrādes juridiskais pamats

8. Burti veiktās Datu apstrādes juridiskais pamats.

8.1. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

8.1.1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Burti attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

8.1.2. saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu Burti rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

8.2. Personas datu apstrādes nolūks - datu apstrāde pakalpojuma nodrošināšanai;

8.2.1. Burti mērķis ir palīdzēt dažādu biznesam kritisku sistēmu uzturēšanā un attīstībā, kas iekļauj arī darbu ar fizisko personu un citiem konfidenciāliem datiem.

8.3. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz Burti attiecināmu juridisku pienākumu:

8.3.1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Burti varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Regula, Fizisko personu datu apstrādes likums u.c.).

Datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Datu aizsardzībai Burti izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām tādā apjomā, kas nepieciešams konkrētu pienākumu veikšanai (need-to-know).

10. Datu saņēmēji ir Burti un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

11. Laikposms, cik ilgi Dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

11.1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Burti tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Burti saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

11.2. Visa informācija, lai izpildītu uz Burti attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

11.3.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Burti var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

11.3.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

12. Jums ir šādas tiesības:

12.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Burti leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Burti pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

12.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Burti pieņem, izmantojot elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

12.3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

13. Atbildi Jums Burti nosūtīs uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu

14. Burti nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Burti veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Noslēguma jautājums

15. Burti ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Burti klientu atbalsta centra vietnē services.burti.lv

  • No labels