Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Automātiskā grāmatošanas funkcija tiek piesaistīta rēķinu un norēķinu veikšanai, precīzai finansu sadalei pa kontiem. Tā atrodas:
Modulī Finanses – Iestatījumi – Autogrāmatojumi


Jauna autogrāmatojuma veidošana vai esoša rediģēšana:

Lai veidotu Automātisko grāmatojumu, tam jāpiešķir lietotāja izvēlēts kods, kurš turpmāk tiks lietots, lai grāmatojumu izveidošanā pievienotu attiecīgo grāmatojumu.
Autogrāmatojuma Nosaukumā var īsumā aprakstīt Autogrāmatojuma būtību, naudas sadali pa kontiem.
Konta kolonna norāda kuros kontos jāveic automātiskais grāmatojums. Ievadot izsaukuma zīmi „!” kā konta numuru, tiks izmantots pirms autogrāmatojuma koda ievadītais konts.
Nosaukuma kolonnā var ierakstīt nosaukumus, kas vēlāk parādīsies grāmatojumā, ja lauki tiks atstāti tukši, tiks izmantots noklusētais apraksts.
Debeta un kredīta kolonnās jānorāda kā procentuāli tiks sadalīta ievadītā summa.

Izveidotos automātiskos grāmatojumus var izmantot:
1. Jauna grāmatojuma veidošanai (Modulis Finanses – Grāmatojums)


Ierakstot Atutogrāmatojuma kodu konta nākamajā rindiņā pēc ievadīta konta un summas rindas, automātiski tiks pārrēķinātas debeta (kredīta summas), vadoties pēc autogrāmatojumā ierakstītās kontu sadales, atkarībā no izmantotā PVN koda.
2. Avansa norēķiniem (Modulis Avansa norēķini – Avansa norēķini)


Lai veiksmīgi aprēķinātu kontu pārdali, nepieciešams veidot autogrāmatojuma ierakstu pēc katras veiktās ieraksta rindas matricās.


3. Ienākošajos rēķinos (Modulis Piegādātāji – Ienākošie Rēķini)

Ienākošā rēķina galveni aizpilda kā parasti, ievada KOPĀ, aprēķinās PVN;
Matricā pirmajā rindā ievada kontu, summu bez  PVN.

Ievadot konta rindiņā automātiskā grāmatojuma kodu, tiks pārrēķināta iepriekšējā Summa un piedāvāts jauns Aprēķinātais PVN

Lai apstrādātu jauno informāciju laukā PVN (augšā, kreisajā pusē) nepieciešams ievadīt jauno lauka Aprēķinātais PVN summu, kas redzams loga apakšējā labajā stūrī

Ievadot jauno PVN radies atlikums, kas pagaidām netiek uzrādīts. Lai pievienotu atlikušo naudas summu ienākošajiem rēķiniem iespējami divi varianti:

  1. Pārrēķināt nodokļu neaplikto Summu (izdzēšot Summu un piespiežot Enter atkārtoti);
  2. Izveidojot jaunu rindu, kurā pie Enter nospiešanas ievietojas starpības summa - šajā rindā jāizmanto bez PVN kods;

Automātisko grāmatojumu iespējams piesaistīt arī kontam (Modulis Finanses - Konti).

  • No labels