Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nodokļu atskaites

Nodokļu atskaites tiek izmantotas dažādu finanšu atskaišu veidošanai. Tās ir balstītas uz grāmatojumu reģistrā ievadīto informāciju (kontu līmenī). Uz nodokļu atskaitēm ir balstīta arī PVN deklarācija.

Katra definīcijas rinda ir viena nodokļu aprēķina atskaites rinda. Tāpat katra rinda ir pieejama Nodokļu aprēķina dokumentā, izmantojot rindas kodu. Ir iespējams pievienot, ievietot vai dzēst rindas. Lai to ievietotu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, virs kuras tā nepieciešama, un nospiediet taustiņu Enter. Lai rindu izdzēstu, iezīmējiet to un nospiediet taustiņu BackSpace.

Katras rindas lauks Formula satur formulu, ar kuru tiek aprēķināts attiecīgās rindas rezultāts.

Kods                   Piešķiriet nodokļu atskaitei savu kodu, pēc kāda tas tiks   identificēts citur programmā.

Nosaukums      Norādiet atskaites nosaukumu.

Kods                    Norādiet katrai formulai savu kodu. Ja kādā laukā būs nepieciešams atkārtoti ievadīt jau esošu formulu, nospiediet restīti un atbilstošās formulas kodu, un tā tiks automātiski ievietota.        

Formula            Ievadiet formulu, pēc kādas tiks aprēķināti nodokļi.

Komentārs        Ievadiet īsu formulas aprakstu.

Nodokļu atskaišu formulas

> ja Nodokļu atskaites Atdalītājs uzrādīts "," (var uzrādīt arī ";" - ieteicams, ja decimāldaļas ir ",")

TO (Konts,Datums1,Datums2,tips) – kontu apgrozījums.

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1-- sākuma datums;

Datums2-- beigu datums.

Datuma vietā var ievietot atskaites specifikāciju logā norādītos datumus ar šādiem kodiem:

#D1 – perioda sākuma datums;

#D2 – perioda beigu datums;

#D3, #D4 – Iepriekšējais datums, kas norādīts atskaites vai dokumenta specifikāciju logā

Tips- C – kredīta puses apgrozījums;

D – debeta puses apgrozījums;

A – neto apgrozījums (debets – kredīts).

Piemērs: TO(6110:6119,01/01/2004,31/01/2004,C)

                                       TO(6110:6119,#D1,#D2,A)

VTO (PVNkods,Konts,Datums1,Datums2,tips) – kontu apgrozījums.

PVNkods - PVN kods, par kuru jāparāda konta (-u) apgrozījums;

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1-- sākuma datums;

Datums2-- beigu datums.

Datuma vietā var ievietot atskaites specifikāciju logā norādītos datumus ar šādiem kodiem:

#D1 – perioda sākuma datums;

#D2 – perioda beigu datums;

#D3 – iepriekšējās atskaites datums;

Tips- C – kredīta puses apgrozījums;

D – debeta puses apgrozījums;

A – neto apgrozījums (debets – kredīts).

Piemērs: VTO(R21,6110:6119,01/01/2004,31/01/2004,C)

                                       VTO(R21,6110:6119,#D1,#D2,A)

OTO (Objekts, Konts, Datums1, Datums2, Tips) – konta apgrozījums pa objektu.

Objekts – objekta kods no datu bāzes;

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1 – sākuma datums;

Datums2 – beigu datums;

Tips- C – kredīta puses apgrozījums;

D – debeta puses apgrozījums;

A – neto apgrozījums (debets – kredīts).

Piemērs: OTO(D10101,6110:6119,01/01/2000,01/04/2000,A)

TO2 (Konts1,Konts2, Datums1, Datums2) – apgrozījums starp diviem kontiem.

Konts-  viens konts vai kontu intervāls;

Konts2 – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1 – sākuma datums;

Datums2 – beigu datums.

Piemērs: TO2(2310,2610,#D1,#D2)

OTO2(Objekts, Konts1,Konts2, Datums1, Datums2) – apgrozījums starp diviem kontiem pēc objekta.

Objekts – objekta kods no datu bāzes;

Konts1 - viens konts vai kontu intervāls;

Konts2 – viens konts vai kontu intervāls;

Datums1 – sākuma datums;

Datums2 – beigu datums.

Piemērs: OTO2(D10101,2310,2610,01/01/2000,01/04/2000)

BAL(Konts, Datums, Tips) – konta atlikums.

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums – atlikuma datums

Tips -   C-- kredīta apgrozījums

                              D – debeta apgrozījums

                              A – atlikums (debets – kredīts)

Piemērs: BAL(2310,#D1 ,A)

OBAL(Objekts, Konts, Datums, Tips) – konta atlikums pa objektu

Objekts – objekta kods no datu bāzes;

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datus – atlikuma datums;

Tips -   C – kredīta apgrozījums;     

         D – debeta apgrozījums;

                              A – konta atlikums (debets – kredīts)

Piemērs: OBAL(TT33,5721,01.10.2004,A)

Citas funkcijas:

ARDUE (Konts, Datums)

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums – atlikuma datums.

APDUE (Konts, Datums)

Konts – viens konts vai kontu intervāls;

Datums – atlikuma datums.

ABS(Izteiksme) – izteiksmes absolūtā vērtība.

SIGN(Izteiksme) – atgriež (rāda) vērtību.

1, ja izteiksme > 0

-1, ja izteiksme  < 0

0, ja izteiksme = 0                        

ROUND(Izteiksme, Noap.) – atgriež (rāda) noapaļotu izteiksmes vērtību – noapaļots tiek līdz Noap. cipariem aiz komata.

Piemērs:

ROUND(1234.24,0) Rezultāts: 1234

ROUND(1234.24,1) Rezultāts: 1234.2

ROUND(1234.24,-2) Rezultāts: 1200

IF(Izteiksme,Iznakums1, Iznakums2) – atgriež (rāda) vērtību.

Iznākums1, ja Izteiksme >=0

Iznākums2, ja Izteiksme <0

NOT(Izteiksme) – atgriež (rāda) vērtību.

0, ja izteiksme nav vienāda ar 0               

1, ja izteiksme  = 1

 

Standarta apraksts pieejams šeit:
http://www.hansamanuals.com/main/mailnumber___5220/theconf___697/manuals/version___82/english/hwconvindex.htm?shortcode=PO0202SETTINGS_Tax_Reports_Setting 

  • No labels