Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Šī reģistra uzdevums ir glabāt visus trīs uzņēmuma kontaktu veidus:

 • klientus
 • piegādātājus
 • abu kontaktpersonas

Reģistrs ir pieejams daudzos reģistros, piemēram, Realizācijas, Klientu pasūtījumos, Pasūtījumos un daudzos citos, kur tas ir nepieciešams

Svarīgi lauki ierakstā:

 • Nr. - aizpildīsies automātiski pie ieraksta saglabāšanas
 • Kontakta lomas - izvēles rūtiņas, kuras var būt atzīmētas vairākas vienlaicīgi, proti, kontakts var būt gan klients, gan piegādātājs vienlaicīgi

  Ja nav atzīmēta neviena rūtiņa, tad šis kontakts ir Kontaktpersona

 • Klienta kategorija - apkopo klientus radniecīgās grupās.

  Ar Kontakta kategorijas starpniecību klientiem var tiks piešķirtas Cenu lapas un Atlaižu matricas

 • Piegādātāja kategorija - apkopo piegādātājus radniecīgās grupās.

  Ar Piegādātāja kategorijas starpniecību piegādātājiem tiek piešķirti Kreditoru un Priekšapmaksas konti, kā ar piesaistīta Pasūtījumu klase

 • Nosaukums - kontakta nosaukums vai vārds un uzvārds
 • Rēķina adrese - normāli jāizmanto tikai pirmā rinda adreses ievadīšanai un pārējās jāizmanto tikai galējas nepieciešamības gadījumā
 • Kl.kred.limits - klienta realizācijas kredīta limits

  Saistīts lauks ir Nosac. sadaļā atrodamais Kl.rēķ. kavēšanas dienas

 • Klienta sam.veids - dienu skaits, kāds tiek pēc noklusētā ievietot realizācijas dokumentos

 • Kartes derīguma term. - klienta kartes derīguma termiņš
 • Cenu lapa - klienta specifiskā cenu lapa

 • Valsts - vajag ievadīt kontakta valsti, tiek izmantota atskaitēs un eksportos, kuros valstij ir nozīme
 • Kontaktinformācija - parastie kontaktinformācijas lauki - telefons, e-pasts, galvenā kontaktpersona un tamlīdzīgi

  Sazināties ar jeb galveno kontaktpersonu var ievadīt gan ar roku, gan izvēlēties no kontaktam piesaistīto kontaktpersonu saraksta ar Ctrl+Enter

 • Klasifikācija - pašlaik tiek izmantots tikai Klientu grupēšanai pa uzņēmumu grupām (aprakstīts zemāk)
 • Aģents (sadaļa Cenas) - par šo kontaktu atbildīgā persona. Tiek automātiski ievietots daudzos dokumentos kopā ar kontakta ievietošanu
 • Atlaides matrica (sadaļa Cenas) - klientam specifisko atlaižu matrica
  Sadaļa Komp.:
 • Komentārs - vieta vispārējiem komentāriem par šo kontaktu
 • Real. brīdinājums - komentārs, kuru parādīt kā paziņojumu pie klienta ievietošanas realizācijas dokumentos, piemēram, Klienta pasūtījumā

  Piemēram - ļoti labs klients, ja var, tad iedodam kādu dāvanu

 • Valoda - ja šeit tiks piesaistīta valoda, tā tiks kopā ar klientu vai piegādātāju ievadīta dokumentos

  Tas var arī negatīvi ietekmēt dokumentu izdrukas, piemēram, netiks izvēlēta pareizā izdrukas forma, ja pārklājas automātiskās valodas ievietošanas principi, kas definēti citur citos nolūkos.

 • Reģ.nr.1 - jāievada reģistrācijas (nevis PVN) numurs
  PVN reģ.Nr. - jāievada PVN reģistrācijas numurs vai personas kods fiziskām personām

  Sistēma brīdinās saglabājot kontaktus ar vienādiem PVN reģistrācijas numuriem.

 • Tips - pēc noklusētā Uzņēmums. Jāatzīmē Persona fiziskām personām
  Sadaļa Konti
 • Bankas konts - jāievada kontakta bankas konts
 • Bankas konts 2 - var ievadīt alternatīvo bankas kontu
 • Banka - primārā bankas konta banka, kas jāizvēlas no saraksta
 • Real.objekti - aizpildās automātiski, uzģenerējot atbilstošu jaunu objektu finansēs
 • Ieg.objekti - aizpildās automātiski, uzģenerējot atbilstošu jaunu objektu finansēs

Piegādātājiem svarīgi lauki

 • Pieg.samaksas veids - noklusētais samaksas dienu skaits iepirkumu dokumentos
 • Pieg.kredīta limita dienas - piegādātājam pieņemamais kredīta brīvdienu skaits
 • Pieg. brīdinājums - komentārs, kuru parādīt kā paziņojumu pie piegādātāja ievietošanas iepirkumu dokumentos, piemēram, Pasūtījumā

  Piemēram - šim piegādātājam Pasūtījums jāsūta pa e-pastu

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Piegādes adreses

Klienta piegādes adrese, ja tāda ir viena, var ievadīt sadaļā Nosūt. pirmajā adreses rindā. Ja vairākas, tad tās jāvada speciālā reģistrā klientu pasūtījumu modulī - piegādes adreses.

Kontaktpersonas

Kontaktam var būt vairākas kontaktpersonas. Var piesaistīt gan jau sistēmā esošu kontaktpersonu ar Darbības > Pievienot esošu kontaktpersonu, gan izveidot jaunu kontaktpersonu ar Darbības > Veidot jaunu kontaktpersonu.

Visas klienta kontaktpersonas ir ērti redzamas speciālajā kontaktpersonu logā pirmajā sadaļā un no tā arī ir atveramas ar peles palīdzību.

Katrai kontaktpersonai var norādīt gan tai specifisko kontaktinformāciju, gan citu noderīgu informāciju, piemēram, ieņemamo amatu sadaļā Komentāri > Amats

Klienta statuss

Atskaite, kas parāda 360 grādu apskatu par klientu - tā pamatinformācija, aktivitātes, pasūtījumi, rēķini un citi dati, kas sniedz vispusēju pārskatu par klientu

Klienta statusu var palaist no Kontakta kartiņas vai Kontaktu pārskata loga caur Darbībām vai kombināciju Crtl+Shift+E

 • No labels