Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Piegādātājam atgrieztās preces jeb Saņemto preču atgriešanas reģistrs atrodas modulī "Noliktava"

Lauki

 • Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas
 • Piegādātājs -Ieliekas automātiski
 • Datums - datums, kurā tika atgriezta prece; automātiski ievietojas šodienas datums pie ieraksta izveides
 • Nosaukums - ievietojas automātiski
 • Pavadzīmes Nr. - ievietojams ar Ctrl-Enter
 • Pas. Nr. - ievietojas automātiski, ja atgriešana veidota no saņemšanas ieraksta, kurš savukārt ir saistīts ar pasūtījuma ierakstu
 • Noliktava - Novietojums, no kuras tika atgriezta prece
 • Iemesls - Atgriežot preci iespējams nodefinēt iemeslu šai darbībai
 • Kopējais daudzums - aprēķina automātiski matricas rindās minēto daudzumu summu
 • Komentārs - papildu piezīmēm

Saņemto preču atgriešanas izveide.

Saņemto preču atgriešanas izveide no preču saņemšanas ieraksta.

Piegādātājam atgriezto preču ierakstu iespējams izveidot no preces saņemšanas dokumenta ar darbību "Atgriezt preci" (Ctrl+B)
Tādējādi ierakstā automātiski ievietojas piegādātāja dati, pasūtījuma numurs, no kura tika veidota saņemšana, kā arī matrica ar artikuliem.

 

Atgriešanu no saņemto preču ieraksta var izveidot, tikai tad, ja saņemšana veidota no pasūtījuma ieraksta un satur pasūtījuma numuru.

 • No labels