Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. PVN deklarācija

PVN deklarācijas formulu jāsagatavo Modulī Finanses - Iestatījumi - Nodokļu atskaites - piemēram, PVN:


 

kur:

Kods - rindas koda apzīmējums (atbilst importam EDS);

Formula - jānosaka rindas formula pēc principa -

VTO(PVNkods;konts9-i);#D1;#D2;A)

vai

TO(konts(-i);#D1;#D2;A)

VTO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums pa konkrētu PVN kodu;

TO - konta vai kontu no:līdz apgrozījums;

Formulu pēdējais apzīmējums var būt:

A - apgrozījums kopā

C - kredīta apgrozījums

D - debeta apgrozījums

Komentārs - jebkāds komentārs, kurš apzīmē PVN deklarācijas rindu;

Definējot PVN deklarācijas Nodokļu atskaiti, ir ērti izmantot attiecīgo kontu apgrozījumu Finansu atskaitēs, bet nodefinētās rindas Nodokļu atskaitē PVN redzam Modulī Finanses - Atskaites - Nodokļu aprēķini - norādot periodu un Atskaiti uz Ctrl+Enter PVN - Uz Ekrāna

2. Iestatījumi PVN1

Lai veiksmīgi lietotu PVN deklarācijas pielikumu PVN1, jābūt ievadītiem sekojošiem iestatījumiem:

Finanses - Iestatījumi - Grāmatojumu ievadīšana - jābūt ieliktam ķeksim "PVN kontu rindām pievienot PVN kodu" - šis iestatījums nodrošina PVN kodu automātisku ievietošanu grāmatojumos, kas ir obligāts nosacījums, lai summas nokļūtu PVN deklarācijas 1.pielikumā;
Finanses - Iestatījumi - PVN kodi - katrai PVN likmei un veidam jābūt izveidotam atšķirīgam PVN kodam ar atšķirīgiem PVN kontiem
Reverso PVN grāmatojumu gadījumos (ES, būvniecības, koku, metāllūžņu, mobilo iekārtu piegādes un citu) - jābūt arī atšķirīgiem PVN reversiem kontiem (D viens konts, bet K cits);
   A Sadaļa:

   B Sadaļa:

Finanses - Iestatījumi -Nodokļu likumi - jāizveido nodokļu likumi reversajiem PVN: ES, būvniecības, koku, metāllūžņu, mobilo iekārtu piegādēm un citu:

u.t.t. -  R5, R6, R7, R8, R9


3. PVN deklarācijas pielikums PVN1 I, II un III daļas
Pirms eksportēt uz EDS, jāpārbauda atskaite uz ekrāna. Modulis Piegādātāji - Atskaites - PVN deklarācijas pielikums. Nenorādot minimālo summu un atķeksējot "Izvilkt X rindu" parādīsies visi iekļautie ieraksti no datu bāzes.


Norādot Minimālo summu 150 EUR un izņemot ķeksi "Izvilkt X rindu", var pārbaudīt atskaites T, X un V rindas.

4. PVN deklarācijas pielikums PVN2
Pirms eksportēt uz EDS, jāpārbauda atskaite uz ekrāna. Modulis Realizācija - Atskaites - PVN deklarācijas pielikums PVN2.
Jāizvēlas ieķeksēt, kuru artikulu tipu darījumus vēlaties iekļaut -  Vienkāršs vai Noliktavas vai abus.

5. Eksports uz EDS

Finanses - Rutīnas - Eksporti - PVN mēneša deklarācija (Latvija)

 

kur:

Periods - norāda atskaites periodu;

Min.summa - ieraksta minimālo summu 150 EUR (vai citu likumdošanas noteikto);

Tālrunis - ieraksta tālruņa nr.;

Nodokļu atskaite - Uz Ctrl+Enter norādiet 1.punktā nodefinētās atskaites kodu (PVN);

PVN2 – atzīmē artikulu tips Noliktavas un Vienkāršs

Eksportēt - ieliek radiopogu, kuru PVN1 sadaļu nepieciešams eksportēt;

OK - saglabā failu formātā - Nosaukums.xml

  • No labels