Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Lietotāja paroli iespējams nomainīt vairākos veidos:

  1. Navigācijas centrs >> Darbības >> Mainīt paroli

  2. Sistēma >> Personas >> Izvēlēties personu >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam nav Globālā lietotāja)

  3. Tehniskie parametri >> Globālie lietotāji >> Izvēlēties lietotāju >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam ir Globālais lietotājs)

  • Modulī Sistēma un Tehniskie paramatetri paroli var mainīt tikai tie lietotāji, kam ir pieeja šiem reģistriem (piemēram, Superuserim vai Sistēmas administratoram)
  • Ja parādās paziņojums "Nederīga parole", tad pārbaudiet, vai jaunā parole atbilst parametriem; modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Paroles parametri 
  • No labels