Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

1.Atskaite, lai pārbaudītu eksportējamos datus

Datu pārbaudei varam izmantot algu modulis - algas atskaites - algu aprēķini:

Kur:

Periods - norāda vajadzīgo periodu;

Atskaites formula - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Pārējos laukus var neaizpildīt.

Atskaites formulas parametri:

2.Eksports uz EDS

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN):

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Formulas kods - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Izpildītājs - norāda izpildītāju;

Pārējos laukus var neaizpildīt

Kur formulas parametri:

 

 

 

 

 

  • No labels