Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »


Modulis satur:

Sīkāks apraksts par katru iespēju, ko satur modulis, skatīt zemāk.

Iestatījumi

Amatu konkursi

Iestatījumā nodefinē amatu konkursu.

Iepriekš redzamais attēls ir Iestatījuma „Amatu konkursi" pārskata logs, kas ļauj redzēt un kārtot ievadītos amatu konkursus pēc trim pazīmēm: Sēr Nr., Datuma un Amata.

Nospiežot pogu [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Amata konkurss], atvērsies jauns iestatījuma ieraksts.

Sēr. Nr.

Amata konkursa numurs, var ievadīt skaitli

Amats

Amats, no amata reģistra

Datums

Konkursa datums, var ievadīt datumu

Pieteikties

Datums, līdz kurai pieteikties konkursam

Apraksts

Amata konkursa apraksts

Publikācijas

Teksta lauks, kur var noradīt publikācijas

Prasme (matricas lauks)

Iespēja ar Paste Special ievietot kādu prasmi

Apraksts (matricas lauks)

Automātiski aizpildās no prasmes datiem

Amatu grupas

Iestatījuma var izveidot neierobežotu skaitu ar ierakstiem,

katrs ieraksts paredzēts konkrētai darbinieku amatu grupas definēšanai:

Iepriekš redzamais attēls ir iestatījuma „Amatu grupas" pārskata logs, kas ļauj meklēt un kārtot ievadītos amatus pēc divām pazīmēm: Koda un Apraksta.

Lai veiktu meklēšanu pēc kādas no kolonām, ar peli ir jānoklikšķina uz izvēlētās kolonas nosaukuma līdz kolonas nosaukums tiks iezīmēts zilā krāsā.

Ja ierakstīsiet laukā "Meklēt" interesējošo nosaukumu, nospiežot pogu [Meklēt], programma atradīs ierakstu, kas visprecīzāk atbildīs norādītajām prasībām. 

Nospiežot pogu [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Amata grupas], atvērsies jauns iestatījuma ieraksts.

 

Kods 

Iespējams ievadīt 20 zīmju amata kodu.

Apraksts 

Iespējams ievadīt 45 zīmju amata aprakstu/nosaukumu.

Vērt. veidlapas sag.

Ar Ctrl+Enter izvēlas attiecīgās vērtēšanas veidlapas.

Nepieciešams novērtējums

izvēles rūtiņa.

Apraksts 

Teksta lauks.

Kavējumu veidi

Iestatījumā nodefinē darbinieku kavējumu veidi.

Iepriekš redzamais attēls ir iestatījuma „Kavējumu veidi" pārskata logs, kas ļauj meklēt un kārtot ievadītās kavējumu veidus pēc divām pazīmēm: Koda un Apraksta. 
Nospiežot pogu 
[Veidot]  [Jaunu ierakstu- Kavējumu veidi], atvērsies jauns iestatījuma ieraksts:

Kods 

Iespējams ievadīt 20 zīmju kavējumu grupas kodu.

Iespējams ievadīt kavējumu grupas aprakstu/nosaukumu.

Komentārs 

Iespējams ievadīt jebkādus komentārus par attiecīgo kavējumu grupu. 

Laika tabeles apz.

Iespējams ievadīt apzīmējumu, ar kādu attiecīgais darbinieka

kavējums parādīsies Darba laika uzskaites tabulā.

Perioda kods 

Ar Ctrl+Enter izvēlas attiecīgās kavējuma veida kavējuma perioda kodu

(šos kodus vienam kavējuma veidam iespējams noteikt vairākus - katru jaunā rindiņā).

Ieskaitīt brīvdienas

Ieskaitīt brīvdienas.

Ieskaitīt svētku dienas

Ieskaitīt svētku dienas.

Samazināt uzkrāto atvaļinājumu

Samazināt uzkrāto atvaļinājumu.

Samazināt papildu atvaļinājumu

Samazināt papildu atvaļinājumu.

Samazināt uzkrātā atvaļinājuma periodu

Samazināt uzkrātā atvaļinājuma period.

Kavējumu periodi

Iestatījumā nosaka Kavējumu Periodu nosacījumus.

Kavējumu periodu piesaista Kavējumu veidu kartiņas laukos „Perioda kods" kur nosaka dotā kavējuma naudas aprēķina principus:

Lai izveidotu jaunu Kavējuma perioda kartiņu, ar kursoru nospiež pogu [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Kavējumu periods]:

Kods

Nosaka attiecīgā kavējuma perioda Kodu (maksimums 8 zīmes).

Apraksts

Ievada attiecīgā kavējuma perioda nosaukumu.

No

Ievada kavējuma aprēķinātās samaksas summas sākuma ciparu (0). 

Līdz

Ievada kavējuma aprēķinātās samaksas summas beigu ciparu (99999).

% no algas 

Ievada, cik procentu no vidējās algas tiek maksāts par atrašanos attiecīgajā kavējumā.

Oper.

Ar Ctrl+Enter izvēlas attiecīgā kavējuma perioda aprēķina operācijas tipu,

ar kādu noteiktā samaksa par šo kavējumu tiks ievietota aprēķinā.

Perioda sākumā 

Samaksa par kavējumu, ja tas sākas mēneša tiek aprēķināta tekošā mēneša aprēķinā;

Perioda beigās 

Ja apmaksu par kavējumu jāaprēķina aprēķinā, kurš iekrīt kavējuma beigu perioda pārskata mēnesī

(slimības naudas aprēķins, kad samaksu par kavējumu izmaksā pēc slimības lapas beigām);

Katrā aprēķinā 

Ja apmaksu par kavējumu, kurš pāriet no viena mēneša otrā jāaprēķina atsevišķi

pa pārskata mēnešiem (jebkura kavējuma samaksas deklarēšanai soc.atskaitei);

Atvieglojumi/ieturējumi

Iestatījumā norāda darbinieka piemaksas un/vai ieturējumus, ja tie kādu periodu ir nemainīgi.
Nospiežot pogu  [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Atvieglojumi/ieturējumi], atvērsies jauns sagatavošanas ieraksts:

 

Darb. 

Ar taustiņu kombinācijas Ctrl+Enter palīdzību jāizvēlas darbinieka kods. 

Vārds

Kad ir izvēlēts darbinieka kods, šajā lodziņā parādās attiecīgā darbinieka vārds un uzvārds.


Sadaļa A

Kods

Ar Ctrl+Enter izvēlas atvieglojumu/atvilkumu tipu. 

Nosaukums

Piemaksas/atvilkumu tipa nosaukums parādās automātiski, norādot tā kodu.

Konstante

Ar Ctrl+Enter izvēlas konstanti.

Datums: No

Ievada datumu, no kura ir spēkā darbinieka attiecīgais Piemaksa/atvilkums.

LīdzIevada datumu, līdz kuram ir spēkā darbinieka attiecīgais Piemaksa/atvilkums.
SummaNorāda Piemaksas/atvilkuma summas lielumu naudas izteiksmē.


Sadaļa B

Kods

Ar Ctrl+Enter izvēlas atvieglojumu/atvilkumu tipu. 

Nosaukums

Piemaksas/atvilkumu tipa nosaukums parādās automātiski, norādot tā kodu.

Dokuments

Ievada dokumenta, uz kura pamata ir attiecīgais Piemaksa/ieturējums, nosaukumu, numuru.

Datums

Ievada attaisnojuma dokumenta datumu.

KomentārsIevada jebkādu komentāru, kas attiecas uz attiecīgo Piemaksu/atvilkumu.

Atvieglojumu/ieturējumu tipi

Iestatījumā norāda atvieglojumu/ieturējumu tipus.

Lai izveidotu jaunu tipu, nākamajā tukšajā rindiņā manuāli ievada attiecīgos datus.

Darbinieku grupas

Iestatījumā norāda uzņēmuma darbinieku grupas.

Darbinieka grupai ir iespējams noteikt atšķirīgus no galvenās iestatījumi (Algas - Iestatījumi - Operāciju tipu kontējumi) aprēķināto summu kontējumus.


Veidojot jaunu uzņēmuma darbinieku grupu, jānorāda darbinieku grupas kods, nosaukums, kā arī algas aprēķinu debeta un kredīta kontus,

ja tie atšķiras no norādītajiem modulī Algas- Algas - Iestatījumi - Operāciju tipu kontējumi. 

Kods

Norāda darbinieku grupas kodu.

Nosaukums

Ieraksta darbinieku grupas nosaukumu.

Vērt. veidlapas sag.

Ar Ctrl+Enter izvēlas attiecīgās vērtēšanas veidlapas.

Nepieciešams novērtējums

izvēles rūtiņa.

Tips

Ar Ctrl+Enter ievada tipu

Operāciju tips 

Ar Ctrl+Enter ievada operācijas tipu.

Debets

Ar Ctrl+Enter ievada attiecīgā operāciju tipa debeta kontu.

Kredīts

Ar Ctrl+Enter ievada attiecīgā operāciju tipa kredīta kontu.

Periodisko darbību grupas

Iestatījumā norāda dažādas periodiskas darbības ar darbinieku grupām.

Veidojot jaunu periodisko darbību grupu, jānorāda periodisko darbību grupas kods un nosaukums:


Kods

Norāda periodisku darbinieku grupas kodu.

Nosaukums

Ieraksta periodisku darbinieku grupas nosaukumu.

Dokumentu tipi

Iestatījumā norāda darbinieka personas apliecinoša dokumenta tipus.

Lai izveidotu jaunu dokumentu tipu, nākamajā tukšajā rindiņā manuāli ievada tipa kodu un komentāru. Darbiniekam dokumenta tipu piesaista Darbinieka kartiņā.

Tips

Norāda dokumenta tipu kodu.

Apraksts

Ieraksta dokumenta tipu aprakstu.

Izglītība

Iestatījumā norāda informāciju par katra darbinieka izglītību.

Veidojot jaunu ierakstu, rīkojas sekojoši:

Darb. 

Ar taustiņu kombinācijas Ctrl+Enter palīdzību jāizvēlas darbinieka kods. 

Vārds

Kad ir izvēlēts darbinieka kods, šajā lodziņā parādās attiecīgā darbinieka vārds un uzvārds.

Sadaļa A

Tips 

Ar Ctrl+Enter izvēlas izglītības tipu.

Iestāde

Ievada iestādes, kuru beidzis darbinieks, nosaukumu.

Sadaļa B

TipsAr Ctrl+Enter izvēlas izglītības tipu.

Dokuments

Ar Ctrl+Enter izvēlas izglītības tipu.

Beigšanas gads

Ievada iestādes, kuru beidzis darbinieks, nosaukumu.

KvalifikācijaIevada darbinieka attiecīgajā iestādē iegūto kvalifikāciju.

Sadaļa C

TipsAr Ctrl+Enter izvēlas izglītības tipu.

Specialitāte

Ievada darbinieka attiecīgajā iestādē iegūto specialitāti.

Valsts kods

Ievada valsts, kurā atrodas attiecīgā izglītības iestāde, kodu.

Izglītības līmenis

Iestatījumā norāda darbinieku izglītības līmeņus

Lai izveidotu jaunu izglītības līmeni, nākamajā tukšajā rindiņā manuāli ievada līmeņa kodu un nosaukumu.

Kods

Norāda izglītības līmeņa kodu.

Nosaukums

Ieraksta izglītības līmeņa nosaukumu.

Izglītības tips

Iestatījumā norāda izglītības tipus. 

Lai izveidotu jaunu izglītības tipu, nākamajā tukšajā rindiņā manuāli ievada līmeņa tipu un nosaukumu.

Kods

Norāda izglītības tipa kodu.

Nosaukums

Ieraksta izglītības tipa nosaukumu.

Laika klases

Iestatījumā norāda darbinieku darba laiku klases. Ņemot vērā darbinieku laika klases, tiek aprēķinātas darbinieku darba dienas mēnesī, nostrādātas darba dienas, ka ari stundu skaits darba laika uzskaites tabelē (Personāls - Dokumenti - Laika uzskaites tabeles)

Veidojot jaunu ierakstu, rīkojas sekojoši:

Kods

Ievada kodu, kas apzīmēs attiecīgo laika klasi.

Laiks no

Ievada darba dienas sākuma laiku.

Laiks līdzIevada darba dienas beigu laiku.
AprakstsIevada laika klases aprakstu.
Nedēļas dienaIeliek ķeksīšus pie nedēļas dienām, kurās attiecīgajā laika klasē jāstrādā.
ViedsIeliek ķeksīšus pie veidiem.

Lauki rīkojumos

Iestatījumā definē rīkojumu standarta tekstos izmantojamos laukus:

Kods

Ievada kodu, kas apzīmēs attiecīgo rīkojuma lauku.

Reģistrs

Ievada reģistra nosaukums, kura lauks tiek izmantots.

LauksLauka nosaukums, ar kādu tas tiek piesaistīts standarta tekstam.
KomentārsIevada rīkojuma lauka komentāru.
Papildu funkcijaIeliek lauka papildus funkciju.
Lauka tipsIeliek lauka tipu.

Nodokļu grupas

Iestatījumā nosaka sociālā nodokļa grupas, kuras tiek piesaistītas katra darbinieka kartiņā, kā arī katrai sociālā nodokļa likmei (Algas - Iestatījumi - Likmes).

Kods

Norāda nodokļa grupas kodu.

Nosaukums

Ieraksta nodokļa grupas nosaukumu.

KomentārsIeraksta komentāru.
Eksporta KodsIeraksta eksporta kodu.

Rīkojuma tipi

Iestatījumā nosaka darbinieku kustības veidus/ vēlams arī ziņu kodus, kas aizpildāmi "Ziņas kods".

Lai izveidotu jaunu pavēles tipu, nākamajā tukšajā rindiņā manuāli ievada pavēles tipa kodu, nosaukumu un ar Ctrl+Enter izvēlas pavēles tipu.

Sadaļa A:

Tips

Norāda rīkojuma tipa kodu.

Komentārs

Norāda rīkojuma tipa komentārus.

Rīkojuma tipsIeraksta komentāru. Ar Ctrl+Enter palīdzību izvēlas rīkojuma tipu.

Sadaļa B:

Tips

Norāda rīkojuma tipa kodu.

Virsraksts

Norāda rīkojuma virsrakstu.

TekstsAr Ctrl+Enter izvēlas attiecīgā rīkojuma standarta tekstu
FormaAr Ctrl+Enter izvēlas attiecīgā rīkojuma dokumenta formas.
Ier. kodsNorāda ieraksta kodu.

Sadaļa C:

Tips

Norāda rīkojuma tipa kodu.

Izdruka darbinieku kartiņa

Izdruka darbinieku kartiņa.

Ziņas kodsZiņas kods.

Radinieku tipi

Iestatījumā norāda darbinieku radinieku tipus.

Lai izveidotu jaunu radinieka tipu, nākamajā tukšaja rindā manuāli jāievada tipa nosaukums.

Radinieki

Iestatījumā ievada katra darbinieka radiniekus, nosaka atvieglojumus par apgādājamiem (APG), neapliekamo minimumu (MIN), atvieglojumus.
Lai izveidotu jaunu ierakstu:

Darb.

Ar Ctrl+Enter izvēlas darbinieka kodu.

Vārds

Darbinieka vārds ievietojas automātiski.

RadinieksAr Ctrl+Enter izvēlas radinieka tipu.
VārdsIevada radinieka vārdu.
Dzim.dat.Ievada radinieka dzimšanas datumu.
Konstante

Ar Ctrl+Enter izvēlas atbilstošo operāciju tipu.

(Atvieglojumiem par apgādājamiem ievieto operācijas tipu ar kodu APG).

NoIevada datumu, no kura izvēlētais operācijas tips (atvieglojums APG) attiecas uz darbinieku.
LīdzIevada datumu, līdz kuram izvēlētais operācijas tips (atvieglojums APG) attiecas uz darbinieku.

Reģioni

Iestatījumā nosaka apdzīvotu vietu teritoriju kodus.

Kods

Norāda reģiona kodu.

Apraksts

Ieraksta reģiona aprakstu.

Standarta teksti

Iestatījuma sagatavo standarta tekstus rīkojumiem.

Kods

Nosaka standarta teksta kodu.

Komentārs

Ievada standarta teksta nosaukumu/komentāru.

HTMLĶeksis. Var atzīmēt, lai izmantot HTML noformējumu.

Un apakšējā logā aizpilda rīkojuma tekstu, kurā ieteicams izmantot arī moduļa Personāls - Iestatījumi - Lauki rīkojumos nodefinētos reģistru laukus to nosaukumus liekot kvadrātiekavās.
Aizpildīta teksta parauga piemērs:

Teksta rindu tipi

Nosaka teksta rindu tipus, kas nepieciešami atsevišķai "Ziņojumam par VSAOI un IIN" izdrukai un eksportam uz EDS.

Kods

Nosaka teksta tipa kodu (maksimāli 10 zīmes).

Tips

Ieraksta teksta tipa nosaukumu.

GrupaAr Ctrl+Enter nosaka teksta tipa grupu (skat. zemāk- teksta rindu grupas).
Ofic. kodsIeraksta oficiālo kodu.

Teksta rindu tipu grupas

Nosaka teksta rindu tipu grupas Teksta rindu tipiem, ja ir nepieciešams. Nav obligāti izmantot.
Lai izveidotu jaunu teksta rindu tipa grupu, aizpilda nākamo rindiņu pēc kārtas, ierakstot attiecīgās grupas kodu un nosaukumu.

Valodas prasmes

Iestatījuma nosaka katra darbinieka valodu zināšanas.
Lai izveidotu jaunu ierakstu, jārīkojas sekojoši:

Darb.

Ar Ctrl+Enter izvēlas darbinieka kodu.

Vārds

Darbinieka vārds, uzvārds parādās automātiski.

ValodaAr Ctrl+Enter izvēlas valodas tipu (Sistēma - Iestatījumi -Valodas).
LīmenisAr Ctrl+Enter izvēlas valodas prasmes līmeni.
KomentārsIevada komentārus.

Valodas prasmes līmeņi

Iestatījuma nosaka katra darbinieka valodu zināšanas līmeni.

Lai izveidotu jaunu teksta rindu valodas prasmes līmeni, aizpilda nākamo rindiņu pēc kārtas, ierakstot attiecīgās prasmes līmeņa Kodu un Aprakstu.

Eksporti

EDS - Ziņas par darba ņēmējiem

Eksports paredzēts datu importam VID EDS sistēmā.
Dati tiek eksportēti no Personāla moduļa reģistra Rīkojumi. Lai veiktu eksportu jāaizpilda eksporta specifikācijas logs:

Periods

 Ievieto periodu.

Izpildītājs

Darbinieka vārds, uzvārds parādās automātiski.

VadītājsIeraksta vadītāju.

Eksporta failu saglabā .xml formātā un importē VID EDS kā dokumentu Ziņas par darba ņēmējiem.

Dokumenti

Modulī ir 4 dokumenti:

 • Darbinieki
 • Pavēles
 • Laika uzskaites tabula
 • Ziņas par darbiniekiem

Darbinieki

Ar šī dokumenta palīdzību un attiecīgas dokumentu formas piesaisti šim personāla moduļa dokumentam, ir iespēja atlasīt un izdrukāt datums pēc darbiniekiem, darbinieku grupām, darbinieku līgumiem un departamentiem:

Rīkojumi

Ar šī dokumenta palīdzību un attiecīgas dokumentu formas piesaisti šim personāla moduļa dokumentam, ir iespēja atlasīt un izdrukāt Personāla moduļa Reģistrā Rīkojumi ievadītos datus ar tiem piesaistītiem vai manuāli ievadītiem tekstiem:

Laika uzskaites tabeles

Dokuments attēlo darbinieku Laika uzskaites tabeli par konkrētu periodu.

Periods

Ievada darbinieku laika uzskaites tabeles periodu

Darbinieku grupa

Ar Ctrl+Enter izvēlas darbinieku grupu.

DarbinieksAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieku.
DepartamentsAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieku.
Rādīt papildu rindasĶeksis. Ja atzīmēt, tad atskaite paraidīsies papildus rindas.

Ziņas par darbiniekiem

Ziņas par darbiniekiem. Dokumentā apkopojas dati no pavēlēm.

Periods

Nosaka dokumenta atskaites periodu.

Rīkojumu tipi

Ar Ctrl+Enter nosaka rīkojumu tipu, vai pēc noklusējuma nosaka visus pavēļu tipus (vai no :līdz).

DarbinieksAr Ctrl+Enter izvēlas vienu darbinieku, vai pēc noklusējuma izvēlas visus darbiniekus (vai no:līdz).
Datu izvēles prioritāteRadiopoga. Var izvēlēties rīkojuma prioritātes.

Visas dokumentu formas apskatāmas un koriģējamas modulī Sistēma -> Dokumentu formas.

Atskaites

Modulī ir 18 atskaites:

 • Amata konkursi
 • Atvieglojumi/ieturējumi
 • Brīvo amatu saraksts
 • Darbinieku darba stāžs
 • Darbinieku izglītība
 • Darbinieku kavējumi
 • Darbinieku radinieki
 • Darbinieku saraksts
 • Darbinieku valodu zināšanas
 • Departamentu struktūra
 • Kavējuma aprēķins
 • Periodiskās darbības
 • Pretendentu pieteikumi
 • Rīkojumi darbiniekiem
 • Statistika - profesija/alga
 • Statistika - profesija/vecums
 • Uzkrāto atvaļinājuma analīze

Amata konkursi

Atskaitē uzrādās amatu konkursi. Dati ir ņemti no Iestatījumā Amatu konkursi.

Atvieglojumi/ieturējumi

Atskaitē uzrādās darbinieku Atvieglojumi/ieturējumi. Dati ir ņemti no Iestatījumā Atvieglojumi/ieturējumi.

Brīvie amati

Atskaitē uzrādās uzņēmumā plānotie, bet uz doto brīdi brīvie amati. Tos plāno Personāla Amatu reģistrā.

Darbinieku stāžs

Atskaitē tiek atlasīta informācija par uzņēmuma darbinieku darba stāžu.

Darbinieku izglītība

Atskaitē uzrādās informācija par datu bāzē ievadītajiem darbinieku izglītības veidiem un līmeņiem.

Darbinieku kavējumi

Atskaitē tiek atlasīta informācija par uzņēmuma darbinieku kavējumiem. Dati tiek ņemti no reģistra "Kavējumi".

Darbinieku radinieki

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku radiniekiem. Dati tiek ņemti no Iestatījuma - Radinieki.

Darbinieku saraksts

Atskaitē tiek atlasīta informācija par uzņēmuma darbiniekiem. Dati tiek ņemti no reģistra "Darbinieki".

Darbinieku valodu zināšanas

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku valodu zināšanām.  Dati tiek ņemti no Iestatījuma - Valodu prasme.

Departamentu struktūra

Atskaitē iespējams apkopot datus par departamentu struktūru uzņēmumā.

Datus ir iespējams atlasīt, izvēloties atskaiti tikai par viena departamenta struktūru, vai visu departamentu struktūrām.

Kavējumu aprēķins

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku kavējumu aprēķinu. Dati tiek ņemti no reģistra "Kavējumi".

Periodiskās darbības

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku periodisko darbību statistiku uzņēmumā (no reģistrā Personāls - Period.darb ievadītās informācijas). 

Pretendentu pieteikumi

Atskaitē iespējams apkopot datus par Personāla moduļa ievadīto informāciju par pretendentu pieteikumiem.

Rīkojumi darbiniekiem

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku Rīkojumiem. Datus tiek ņemti no reģistra "Rīkojumi".

Statistika profesija/alga

Atskaitē iespējams apkopot statistiku par darbinieku profesiju un algu.

Statistika profesija/vecums

Atskaitē iespējams apkopot statistiku par darbinieku profesiju un vecumu.

Uzkrātais atvaļinājums

Atskaitē iespējams apkopot datus par darbinieku uzkrāto atvaļinājumu un tā izlietojumu.

Reģistri

Departamenti

Reģistrā glabājas dati par uzņēmuma departamentiem un to hierarhiju. Reģistra ieraksti var tikt aizpildīti tos importējot vai aizpildot attiecīgo ierakstu ar roku. 

Departamenta sarakstu pārskatā var veidot pēc departamenta koda, nosaukuma vai virsdepartamenta, ar peli izvēloties attiecīgo kolonu virsrakstus, kas pēc šīs darbības iezīmējas zilā krāsā.
Lai izveidotu jaunu ierakstu [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Atvieglojumi/ieturējumi], rīkojas sekojoši:

Kods

Nosaka departamenta kodu.

Nosaukums

Nosaka departamenta nosaukumu.

KomentārsIeraksta komentārus.
Virsdep.Ar Ctrl+Enter izvēlas virs departamentu.
Vērt. sagatuveAr Ctrl+Enter izvēlas jauno vērtēšanas veidlapu no iestatījumiem.
Depart. statussAr Ctrl+Enter izvēlas departamentu statusu no iestatījumiem.
Dep. padotībaAr Ctrl+Enter izvēlas departamentu padotība.
Sākuma dat.Nosaka departamenta pastāvēšanas sākuma datumu.
Beigu dat.Nosaka departamenta pastāvēšanas beigu datumu.
StatussVar izvēlēties statusu.

Darba pienākumi

saistīti ar īpašo risku

Ķeksis.

Struktūrvienībai

aizliegts mainīt datus

Ķeksis.

Darbinieki

Reģistrā glabājas dati par uzņēmuma darbiniekiem. Reģistra ieraksti var tikt aizpildīti tos importējot vai aizpildot katra darbinieka ierakstu ar roku. Pārskata logā netiek rādīti Darbinieki, kuriem ir ķeksis „slēgts". Lai tos redzētu šai pārskata logā, jānospiež poga „Visi".


Lai izveidotu jaunu ierakstu [Veidot]  [Jaunu ierakstu- Darbinieks], rīkojas sekojoši:

Kods

Nosaka darbinieka kodu.

Nosaukums

Ievada darbinieka uzvārdu, vārdu.

Darbinieku grupaAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka grupu.
Nodokļu grupaAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka nodokļa grupu.
DepartamentsAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka departamentu.
Darbinieku klaseAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka klasi.
KandidātsĶeksis. Atzīmēt, lai iekļaut kandidātos.
DarbinieksĶeksis. Atzīmēt, lai iekļaut darbiniekos.
Fiziska personaĶeksis.  Atzīmēt, lai iekļaut fiziskas personās.
SlēgtsĶeksis. Atzīmēt, lai slēgt ierakstu.

Pamatdati:

Dzimšanas datums

Ievada darbinieka dzimšanas datumu.

Dzimšanas vieta

Ievada datus par darbinieka dzimšanas vietu.

RezidentsIeliek ķeksīti, ja darbinieks ir rezidents, ja darbinieks ir nerezidents - atstāj tukšu.
NepilsonisIeliek ķeksīti, ja darbinieks ir nepilsonis, ja pilsonis - atstāj tukšu.
DzimumsNosaka darbinieka dzimumu.
PilsonībaAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka pilsonību.
Personas kodsIevada darbinieka personas kodu (ja ir ievadīts darbinieka dzimšanas datums, tad personas koda pirmie 6 cipari jau ir aizpildīti).
Dokumenta tipsAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka personas apliecinoša dokumenta tipu.
Dok.numursIevada darbinieka personas apliecinoša dokumenta sēriju un numuru.
IzsniedzaIevada darbinieka personas apliecinoša dokumenta izdevējiestādes nosaukumu.
Izsniegšanas dat.Ievada darbinieka personas apliecinoša dokumenta izsniegšanas datumu.
Derīgs līdzIevada darbinieka personas apliecinoša dokumenta derīguma termiņa datumu.

Pers. info.

Nod.grām.nr.

Ievada darbinieka nodokļu grāmatiņas sēriju un numuru.

IzsniedzaIevada darbinieka nodokļu grāmatiņas izdevējiestādes nosaukumu.

Teritorijas kods

Ar Ctrl+Enter nosaka darbinieka teritoriālo kodu.

Lietotāja kodsAr Ctrl+Enter nosaka darbinieka lietotāja kodu.
Deklarēta adreseIevada darbinieka deklarētās dzīvesvietas adresi.
Faktiskā adreseIevada darbinieka reālo dzīvesvietas adresi.
TālrunisIevada darbinieka tālruņa numuru.
E-pastsIevada darbinieka e-pasta adresi.
Bankas nosaukumsIevada darbinieka banku.
Bankas kontsIevada darbinieka bankas kontu.
Laulības datumsIevada darbinieka laulības datumu.
PrecējiesĶeksis. Atzīmēsies automātiski, jā ievadīt laulības datumu.
IzglītībaIevada darbinieka izglītību.

Darba attiecības

Sākuma dat.

Ievada darbinieka darba uzsākšanas datumu.

Beigu dat.Ievada darbinieka darba attiecību beigu datumu.
ObjektiAr Ctrl+Enter nosaka darbinieka objektu (Sistēma - Objekti).
Darba att. kodsIevada darba attiecību kodu.
Oficiālais amatsAr Ctrl+Enter nosaka oficiālo amatu.
Amata nosaukumsAutomātiski aizpildīs ar oficiāla amata nosaukumu.
Faktiskais amatsAr Ctrl+Enter nosaka faktisko amatu.
Amata nosaukumsAutomātiski aizpildīs ar faktisko amata nosaukumu.
Vērt. veidlapas sag.izvēlas jauno vērtēšanas veidlapu no iestatījumiem.
Nepieciešams novērtējumsĶeksis. Atzīmēt, ja nepieciešams novērtējums.
KomentārsIevada komentāru

Parametri:

Vārds akuzatīva (ko)

Ievada darbinieka vārdu akuzatīva.

Vārds datīvā (kam)Ievada darbinieka vārdu datīva.
Vārds nominat. (kas)Ievada darbinieka vārdu nominatīva.
RadiniekiŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par visiem darbinieka ģimenes locekļiem, apgādājamajiem.
Valodas prasmeŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par darbinieka valodu zināšanām un zināšanu līmeņiem.
IzglītībaŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par darbinieka iegūto izglītību.
Atvieglojumi/atvilkumiŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par darbinieka atvieglojumiem un atvilkumiem no darba algas.
Sākuma vērtībasŠajā sadaļā iespējams ievadīt dažādas darbinieka sākuma vērtības -iepriekšējo periodu algas, lai varētu aprēķināt vidējo algu.
ApliecībasŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par darbinieka apliecībām.
Darba stāžsŠajā sadaļā iespējams ievadīt informāciju par darbinieka darba stāžu.

Teksti
Sadaļa A:

Grupa

Ievietojot Kodu, automātiski tiek ievietots Teksta rindu tipa kods, kurš piesaistīts šim kodam (Personāls - Iestatījumi - Tekstu rindu tipi).

KodsAr Ctrl+Enter ievieto Teksta kodu (Personāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipi).
TipsIevietojot Kodu, automātiski tiek ievietots Teksta rindu tips.
TekstsIevada jebkādu komentāru.
Sākuma datumsIevada sākuma datumu.
Beigu datumsIevada beigu datumu

Sadaļa B:

Tips

Ievietojot Kodu, automātiski tiek ievietots Teksta rindu tips.

TekstsIevada jebkādu komentāru.

Rīkojumi

Šajā sadaļā apskatāmi visi Personāla moduļa reģistrā Rīkojumi ievadītie ieraksti, kuriem piesaistīts attiecīgais darbinieks.
Zem pogas „Speciāli" ir sekojošas iespējas:

 • Veidot rīkojumu - tiek izveidota jauns rīkojums ar šo darbinieku;

Rīkojumi

Nr.

Automātiski nosakās rīkojuma numuru pēc kārtas.

DatumsIevada pavēles datumu.
NumursIevada rīkojuma numuru (var nesakrist ar rīkojuma numuru pēc kārtas).
DarbinieksAr Ctrl+Enter no kopējā saraksta izvēlas darbinieku.
VārdsDarbinieka vārds un uzvārds parādās automātiski, pēc koda ievadīšanas.
Rīkojumu tips Ar Ctrl+Enter nosaka rīkojuma tipu.
Detaļu kodsIevada detaļu kodu.
VirsrakstsIestatījuma rīkojuma tipi noteiktais virsraksta teksts
Dokumenta formaAr Ctrl+Enter izvēlas dokumenta formu, ja nav jau nodefinēts Iestatījuma Rīkojuma tipi.
TekstsAr Ctrl+Enter izvēlas rīkojuma standartā ievadīto tekstu, ja nav jau nodefinēts Iestatījuma Rīkojuma tipi.
PersonaAr Ctrl+Enter ievada personu
ParakstsPersonas Vārds, Uzvārds

Nospiežot taustiņu [Teksts], teksta lodziņā parādās pavēles tipam piesaistītais standarta teksts (Personāls - Iestatījumi - Standarta teksti).
Nospiežot taustiņu [Detaļas], izveidojas Kavējuma reģistra ieraksts, ja konkrētajam Rīkojumu tipam ir piesaistīta Kavējuma grupa.

Amati

Reģistrā glabājas dati par uzņēmumā esošajiem un plānotajiem, bet neesošajiem amatiem.

Lai izveidoto jaunu amatu  [Veidot]  [Jaunu ierakstu-Amats], rīkojas sekojoši:

Kods

Nosaka amata kodu.

NosaukumsNosaka amata nosaukumu.
DepartamentsAr Ctrl+Enter ievieto uzņēmuma departamentu, kurā atradīsies attiecīgā amata vieta.
NosaukumsAutomātiski parādās ievietotā departamenta nosaukums.
Sākuma dat.Nosaka amata vietas plānoto sākuma datumu.
Beigu dat. Nosaka amata vietas plānoto beigu datumu.
KomentārsIeraksta jebkādus komentārus par attiecīgo amatu.
SkaitsNosaka plānoto darbinieku skaitu attiecīgajā amatā.
GrupaAr Ctrl+Enter ievieto amata grupu.
KlasifikatorsAr Ctrl+Enter ievieto amata klasifikatoru.
LīmenisAr Ctrl+Enter ievieto amata līmeni.
Vērt. veid. sagataveAr Ctrl+Enter izvēlas jauno vērtēšanas veidlapu no iestatījumiem.
Nepieciešams novērtējumsĶeksis.

Kavējumi

Reģistrā glabājas dati par darbinieku darba kavējumiem, atvaļinājumiem, slimības dienām, neierašanos darbā utt. Ja ievada Kavējumu darbiniekam, kuram ir divi līgumi, automātiski izveidojas arī otra līguma Kavējums.Primārā Kavējuma kartiņā izveidojas ieraksts par Kavējuma „dublikātu" (skat.zīmējumā apvilkts ar sarkanu). Rediģēt iespējams tikai to kavējuma ierakstu, kurš tika veidots kā primārais.
Lai izveidotu jau kavējumu  [Veidot]  [Jaunu ierakstu-Kavējums], rīkojas sekojoši:

Nr.

Kavējuma numurs pēc kārtas, parādās automātiski.

DatumsAutomātiski sistēma Kavējuma kartiņas datumu nosaka tādu, kāds ievadīts laukā „Datums No:" pie saglabāšanas.
VeidsAr Ctrl+Enter izvēlas kavējuma veidu.
LīgumsAr Ctrl+Enter izvēlas darbinieka līgumu, uz kuru attiecas kavējums.
DarbinieksDarbinieka kods ievietojas automātiski pēc izvēlētā līguma.
VārdsDarbinieka vārds un uzvārds ievietojas automātiski pēc izvēlētā līguma.
Datums noNosaka kavējuma sākuma datumu.
LīdzNosaka kavējuma beigu datumu.
Rīkojuma Nr.Ievada rīkojuma numuru.
KomentārsIevada jebkādus komentārus par attiecīgo kavējumu.
ObjektiAr Ctrl+Enter izvēlas objektus.
Atv. komp. sak.Ievada atvaļinājuma kompensācijas sākuma datumu.
Beigu datumsIevada atvaļinājuma kompensācijas beigu datumu.
Plāna numursIevada plāna numuru.
Sākuma datumsIevada sākuma datumu.
Beigu datumsIevada beigu datumu.
Kompensējamas dienasIevada paskaidrojumu.

Lai Kavējuma ierakts tiktu ņemts vērā pie aprēķiniem, tā statusam jābūt „Apstiprināt".

Periodiskās darbības

Reģistrā iespējams glabāt datu par dažādiem periodiski veicamiem darbībām, kas attiecas uz uzņēmuma darbiniekiem.
Lai izveidotu jaunu periodisko darbību [Veidot]  [Jaunu ierakstu-Periodiskā darbībā], jārīkojas sekojoši:

Nr.

Ievada periodiskā darbība numuru.

DatumsIevada periodiskā darbība ieraksta datumu.
GrupaAr Ctrl+Enter nosaka periodiskā darbība grupu.
VārdsDarbinieka vārds un uzvārds ievietojas automātiski pēc izvēlētā darbinieka koda.
ObjektiAr Ctrl+Enter izvēlas objektus.
KomentārsIeraksta jebkādus komentārus, ka attiecas uz šo periodisko darbību.
Datums noNosaka periodiskā notikuma sākuma datumu.
LīdzNosaka periodiskā notikuma beigu datumu.
TekstsIeraksta jebkādu tekstu par attiecīgo notikumu.
AtsauksmesIeraksta jebkādas atsauksmes par attiecīgo notikumu.
 • No labels