Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Uzkrātais atvaļinājums

Uzkrātā atvaļinājuma dienas aprēķinās automātiski aprēķinā tad, ja attiecīgā aprēķina periodā darbinieka līgumā ir beigu datums.
To nosaka Algas - iestatījumi - Algu parametri - ķeksis Uzkrātais atvaļinājums ievietojas pēdējā mēnesī 

Uzkrāto dienu daudzums aprēķinās zem operāciju tipa, kas ievietots: Algas- Iestatījumi -Algu parametri - Uzkrātās atv.dienas

Jauniem Darbinieku līgumiem dienas rēķinās, ņemot vērā Darbinieka līguma sākuma datumu, datumu uz kuru aprēķina, pieņemot, ka par 365 kalendārajām dienām pienākas 20 darba dienas atvaļinājums.
To nosaka Algas - iestatījumi - Algu parametri - Atvalinājuma dienu skaits periodā un Periods (dienās)

Ja darbinieka līgumā ir ievadīts atvaļinājuma sākuma saldo laukā "Atvaļ.sāk.saldo dat.", tad aprēķins notiek pēc šī datuma un dienām uz priekšu.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķinu var apskatīt:
Algas - Atskaites - Uzkrātāto atvaļinājumu analīze uz konrētu datumu konkrētam vai visiem līgumiem.
Bet jāņem vērā, ka atskaite nerēķinās periodus pirms darbinieku līgumos esošā "Atvaļ.sāk.saldo dat.".
Atskaiti var ņemt Detalizēti vai Detalizēti ar ierakstiem, tad tiks uzrādīti visi Kavējumu ieraksti, kas samazina uzkrāto atvaļinājumu (Kavējuma veidā ir ķeksis Samazināt uzkrāto atvaļinājumu). 

Piemēram jaunam līgumam, kura sākuma datums ir 04.07.2016 uz 31.12.2016 uzkrātās dienas aprēķinās sekojoši:
04.07.2016 - 31.07.2016 = 28 kalendārās dienas
08-2016 = 31
09-2016 = 30
10-2016 = 31
11-2016 = 30
12-2016 = 31
Kopā 181
Uzkrātais atvaļinājums ir 20/365*181 = 9.92 dienas
Ja būtu kāda diena izmantots atvaļinājums, tad atvaļinājuma darba dienu skaits tiktu noņemts.

  • Papildu atvaļinājums

Katrā darbinieka līgumā - sadaļā Papildu var ievadīt papildu uzkrātā atvaļinājuma:

  • Papildu atvaļinājuma sākuma saldo datumu;
  • Papildu atvaļinājuma sākuma saldo dienas;

Par katru nākošo klāt papildu atvaļinājumu, tā dienas ir ievadāmas:
Algas - Iestatījumi - Papildu atvaļinājuma dienas 

Lai ievadītu papildu atvaļinājuma izmantojumu, attiecīgajā periodā ir jāievada Kavējums ar Kavējuma veidu, kurā ir ķeksis Samazināt papildu atvaļinājumu. Šim nolūkam ir jābūt izveidotiem Kavējumu veidan, piemēram, PAPATV - Papildus atvaļinājums, kurā ielikts ķeksis Samazināt papildu atvaļinājumu (kā arī tam ir jābūt attiecīgi ievietotam Algas - Iestatījumi  - Dienas aprēķinos - lai par šo kavējumu tiktu samazinātas Nostrādātās darba dienas.

Papildus atvaļinājuma izlietojumu var apskatīt:
Algas - Atskaites - Uzkrātā atvaļinājuma analīze - ķeksis Rādīt papildu atvaļinājumus. 

 

  • No labels