Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Uzkrātā atvaļinājuma dienas aprēķinās automātiski aprēķinā tad, ja attiecīgā aprēķina periodā darbinieka līgumā ir beigu datums.
To nosaka Algas - iestatījumi - Algu parametri - ķeksis Uzkrātais atvaļinājums ievietojas pēdējā mēnesī 

Uzkrāto dienu daudzums aprēķinās zem operāciju tipa, kas ievietots: Algas- Iestatījumi -Algu parametri - Uzkrātās atv.dienas

Jauniem Darbinieku līgumiem dienas rēķinās, ņemot vērā Darbinieka līguma sākuma datumu, datumu uz kuru aprēķina, pieņemot, ka par 365 dienām pienākas 20 darba dienas atvaļinājums.
To nosaka Algas - iestatījumi - Algu parametri - Atvalinājuma dienu skaits periodā un Periods (dienās)

Ja darbinieka līgumā ir ievadīts atvaļinājuma sākuma saldo laukā "Atvaļ.sāk.saldo dat.", tad aprēķins notiek pēc šī datuma un dienām uz priekšu.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķinu var apskatīt:
Algas - Atskaites - Uzkrātāto atvaļinājumu analīze uz konrētu datumu konkrētam vai visiem līgumiem.
Bet jāņem vērā, ka atskaite nerēķinās periodus pirms darbinieku līgumos esošā "Atvaļ.sāk.saldo dat.".
Atskaiti var ņemt Detalizēti vai Detalizēti ar ierakstiem, tad tiks uzrādīti visi Kavējumu ieraksti, kas samazina uzkrāto atvaļinājumu. 

Piemēram jaunam līgumam, kura sākuma datums ir 04.07.2016 uz 31.12.2016 uzkrātās dienas aprēķinās sekojoši:
04.07.2016 - 31.07.2016 = 28 kalendārās dienas
08-2016 = 31
09-2016 = 30
10-2016 = 31
11-2016 = 30
12-2016 = 31
Kopā 181
Uzkrātais atvaļinājums ir 20/365*181 = 9.92 dienas
Ja būtu kāda diena izmantots atvaļinājums, tad atvaļinājuma darba dienu skaits tiktu noņemts.

  • No labels