Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »


Uzkrājumu jeb prognožu pārskatiem ir sekojošas atskaites Finanšu modulī:

  1. Uzkrājumu grāmatojumu pārskats - šī atskaite parāda, kādi grāmatojumi teiks veidoti no prognozēm par norādīto prognožu datumu (grāmatojumi, kuri vēl nav izveidoti, no prognožu rindām ar statusu Aktīvs);
  2. Uzkrājumu pārskats - šī atskaite uzrāda visu prognožu rindas par norādīto prognožu periodu, var uzlikt prognožu rindas līdz konkrētam datumam, var paņemt atsevišķi Realizācijas vai Piegādātāju moduļu prognožu rindas. Atskaiti var pieprasīt pēc Rēķina datuma vai tikai prognozes rindas norādītajā prognožu periodā; Atskaite ir gara, jo uzrāda visas prognožu rindas un to atlikumus.
  3. Prognožu žurnāls - ar šo atskaiti var atlasīt prognožu rindas, kuras ir vēl aktīvas vai jau nodotas, vai visu tipu rindas.

Diemžēl nav tādas vienas atskaites, kura parādītu, kurš grāmatojuma numurs ir kuras prognozes rindai un vai ir tādas Nodotas prognozes rindas, kurai grāmatojuma pretīm nav.
Šo procesu vajadzētu varēt nodrošināt ar sistēmas lietošanas metodēm - ja no prognozes tiek izdeidots grāmatojums caur apkalpošanu, vajadzētu pārbaudīt, vai šie grāmatojumi ir izveidojušies un nodrošināt to, ka šie grāmatojumi netiek dzēsti.

  • No labels