JIRA Uzdevumu var izveidot šādos veidos:

1. Klienta pārstāvis, kam jau ir JIRA lietotājs, izveido JIRA Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā

2. Ja Klienta pārstāvim nav JIRA lietotāja, tas tiks izveidots manuāli, par to paziņojot uz Klienta pārstāvja e-pastu support@burti.lv

3.Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido JIRA Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss  (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)

Uzdevumam tiek piekārtots unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

JIRA uzdevuma statuss

  1.  Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. JIRA uzdevuma statuss tiek mainīts no  uz .
  2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim. JIRA statuss tiek mainīts uz 
  3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - ), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai noteiktajā Izpildes termiņā. 
  4. Uzdevuma izpildes gadījumā tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei (statuss User acceptance - 
  5. Akceptētos un Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (Accept the Solution) un piešķir Izpildītājam (statuss Ready to deploy - ).
  6. Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed - ) un piešķir tos Klienta pārstāvim. 
  7. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un aizvērtu (statuss Closed - ). 
  8. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības ar visu nepieciešamo informāciju un atkārtoti atver uzdevumu (statuss Reopened - ), piešķirot to Izpildītājam.