1. Nepieciešamie iestatījumi

Algu modulis - Iestatījumi - Ienākumu veidi:

Kurā tiek definēti ienākumu veidi:

Kur:

Kods - ienākumu veida kods;

Nosaukums - ienākuma veida nosaukums;

Ieliek ķeksi:

1)Kopsavilkums - jaliek tikai tiem ienākuma veidiem, kuri ir Darba alga un par kuriem nav katru mēnesi jānodod atskaite;

2)Ikmēneša -  jāliek fizisku personu ienākumiem, par kuriem ir jāiesniedz atskaite katru mēnesi;

Algu modulis - Iestatījumi - Operāciju tipi:

Operāciju tipiem definē pirms tam izveidotu ienākumu veidu:

Algu modulis - Reģistri - Aprēķins - B sadaļa:

Ailītē Ienākumu veids, parādās pirms tam iestatītais Ienākumu veids.

Ja Ienākumu veids nav nokļuvis aprēķinā, tad pārbauda vai Operāciju tipiem ir iestatīts Ienākumu veids.

Kad Ienākumu veids ir iestatīts, izmanto funckiju, lai atjaunotu informāciju algu aprēķinos: Algu modulis - Rutīnas - Apkalpošana - Aizpildīt ienākuma tipa lauku aprēķinos:

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Līgums - ja vajag norādīt konkrētu darba līgumu, tad izvēlās nepieciešamo vai atstāj tukšu, ja vēlas iestatīt visiem darba līgumiem;

Operāciju tips - norāda nepieciešamo operāciju tipu;

Spiež OK;

2.Eksports uz EDS

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Paziņojums par FP izmaksātām summām:

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Formulas kods - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Izpildītājs - lauks aizpildās automātiski ar tās personas vārdu, kas ir pieslēgusies sistēmai un veic eksportu, bet to var arī mainīt;

Vadītājs - lauks aizpildās automātiski no Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju - Vadītājs, bet to var arī mainīt;

Pārējos laukus var neaizpildīt.

Kur formulas parametri:

Kad nospiež OK, lai eksportētu, atveras logs:

Kur:

Norāda nosaukumu ar latīņu alfabēta burtiem, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

Spiež Save.